■ عناصر اساطیری¨ شخصیتهای اساطیری____________¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیدههای اساطیری__________________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه شبیه قصهی نمکی و دیو است. در این قصه مادر و دختری در خانه تنها هستند. مادر دختر مدام به وی گوشزد میکند که در را ببندد؛ اما...