۵-۲ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی ۵۷۵-۲-۱ تفسیرفرضیه اول ۵۷۵-۲-۲ تفسیرفرضیه دوم ۵۸۵-۲-۳ تفسیرفرضیه سوم ۵۹۵-۳ جمع بندی نتایج ۶۰۵-۴ پیشنهادها ۶۰۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی برپژوهش ۶۰۵-۴-۲ پیشنهادهابرای مطالعات آتی ۶۰منابع ۶۲پیوست ۶۵فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول ۳-۱ مقدار واردات برنج ۱۳۶۰-۱۳۹۱ ۴۷جدول ۴-۱ نتایج آزمون والدولفویتز ۵۰جدول ۴-۲...