برچسب: توسعه کارآفرینی

سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای توسعه ی همه جانبه ی خود در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش هایی مواجه اند که اهم آن ها عبارت اند از: توسعه ی کارآفرینی به منظور کاهش بی کاری ایجاد اشتغال مولد به منظور کاهش...

متن کامل – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری با توجه به حجم جامعه آماری دبیران که تعداد آن ۶۹۴ نفر می باشد، حجم نمونه آن با توجه به فرمول کوکران و سطح خطای ۰۵/۰ به دست آمده، به شرح جدول زیر است که به صورت نمونه گیری خوشه ای و...