در زندگی سازمانی امروزی، مبتنی بر مفهوم پویای”برهمکنش چندلایه”(ترکزاده، ۱۳۸۸)، نیروهای پویای متعدد و متکثری بر دانشگاه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) نفوذ می یابند. این نیروها از طریق نفوذ (شکلدهی و جهتدهی) در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح مختلف...