برچسب: اثربخشی آموزش

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری …

۹۲ ۹۶/۳ ۸۹/۰ جدول۴-۴نمرات آزمودنی سوم را در تمام خرده مقیاس‌های استرس ناباروری در مراحل پیش، در حین و پس از مداخله و همچنین مرحله پیگیری نشان می‌دهد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که نمره کلی استرس‌ناباروری آزمودنی سوم در مرحله درمان و پس از آن روند رو به کاهش...

جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری …

لارسن(۲۰۰۰) ساب‌ساهارا، کشور آفریقا .۲۸۰۰٫ ۱۵-۴۹ ۳ ۱۰-۲۰ ….. والراون و همکاران(۲۰۰۱) کمبیا آفریقا ۱۳۴۸ ۱۵-۵۴ ۱۲ ماه ۱/۳-۹/۶ ….. لارسن(۲۰۰۳) چاد، کمرون، آفریقای مرکزی، گبون ۳۰۰۰ ۲۰-۴۴ ۵ سال ۹/۱۸-۵/۲۶ …… با توجه به نرخ بالای زاد و ولد در ایران و اهمیت باروری به لحاظ فرهنگی و...