تحقیق دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۴

چو گفته اند کـه خیــر الکلام قلّ و دلّ مپوی در ره اطناب و برگزین ایجاز(دیوان : ۱۰۸)به عنوان نمونـه چند بیتی از سخنان موجـز او آورده می شود :بیچاره شد دهاتی و از روی عجز گفت این دادگستــری است یا دام گستــری؟معلوم شــد به من که بــرای دفاع...

تحقیق دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۴

چو گفته اند کـه خیــر الکلام قلّ و دلّ مپوی در ره اطناب و برگزین ایجاز(دیوان : ۱۰۸)به عنوان نمونـه چند بیتی از سخنان موجـز او آورده می شود :بیچاره شد دهاتی و از روی عجز گفت این دادگستــری است یا دام گستــری؟معلوم شــد به من که بــرای دفاع...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۲

گفت یک نــوگرا که شعر کهـن هیـچ بـا شعــر نــو برابــر نیستزان که در قید وزن و قافیه است زان اداء ســخـن میســـر نیــستگفتــم آن را کــه نیست استعداد بــه از این عــذر،عذر دیگر نیستآن چــه را نــام ،شعـر نـو دادند غیــر نثری سخیف و ابتر نیست…ماکیان عــاجز اسـت...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۲

گفت یک نــوگرا که شعر کهـن هیـچ بـا شعــر نــو برابــر نیستزان که در قید وزن و قافیه است زان اداء ســخـن میســـر نیــستگفتــم آن را کــه نیست استعداد بــه از این عــذر،عذر دیگر نیستآن چــه را نــام ،شعـر نـو دادند غیــر نثری سخیف و ابتر نیست…ماکیان عــاجز اسـت...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۱

همه روز روزه بودن همه شب نماز خواندن همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن به مسـاجد و معـابد همـه اعتکاف جستن ز ملاهـی و منـاهی همه احتراز کردن شب جمعــه ها نخفتن به خــدای راز گفتن ز وجــود بی نیــازش طلب نیاز کردن به خدا که هیچ کس را ثمر آن...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۱

همه روز روزه بودن همه شب نماز خواندن همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن به مسـاجد و معـابد همـه اعتکاف جستن ز ملاهـی و منـاهی همه احتراز کردن شب جمعــه ها نخفتن به خــدای راز گفتن ز وجــود بی نیــازش طلب نیاز کردن به خدا که هیچ کس را ثمر آن...

مقاله – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۶

شـــاه سالی کـــه به ناییـــن آمـــد بــــود مهمـــان حســـام الســاداتمی کُشــد هـر کــه دروغی بخــورد قســـم جـــــان حســـام الســـادات” این شعــر سی بیت و بر همین منوال سروده شده است.همین اثر دوران کودکی بقـایی نشان دهنده ی درک او از سبک سـاده و روان و طنـز آفرین ایرج میـرزا...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۵

۲- مهّم ترین ویژگی های سبکی اشعار بقایی چیست ؟٣- مضامین شعری بقایی به ترتیب اهمّیّت و بسامد چیست؟۱-۲- اهمیّت و ضرورت تحقیق:با وجود مرتبه ی والای بقایی در نزد بزرگان علم و ادب ، تا کنون درباره ی جلال بقـایی نایینی هنــوز تحقیقی مستقل و جــامع انجام نشــده...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۸

با پرّ کاه در عظمت،کهکشان مرا(دیوان : ۱۱۸ )شاعر در قطعـه ی ” نوکری “نیز از شغل دولتـی می نالـد و آن را نوکـری قلمداد می کند.عمـــر مـــن با همـــه در بــــه دری شــد بـــه نـــادانی و غفلــت، سپریبهتـــر از نـــوکـــریـم بـــود اگـــر رفتــــه بــــودم ز پی پیــلـــــه وریحیف...

تحقیق – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۷

وی در دوران کودکی طبع شعر داشتـه اما جمع آوری نشده است.به دلیل شرایط نامناسب و مساعد نبودن زمینه ی روحی به خـاطر شغل پرزحمت و ملال آورش،گل شعری از بوستان طبعش نروییده و با خاطر حزین،شعر تری نسروده است.به دور کودکی هم با ملاحت ،شعـر می گفتم نکردم...