پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره درمان راه حل محور

2002) کتاب هاي بسيار ديگري نيز درباره بکار گيري اين مدل درماني براي همسران ( واينر – ديويس 1992 ;هادسون و اهانلون ،1992) و نيز الکلي ها نگاشته شده است( برگ و ميلر ،1992).طراحان اوليه نظريهاستيو... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره درمان راه حل محور، سلامت روان

آگاهي از نحوه به کارگيري ناموثر منابع و امکانات شخصي و نشان دادن کارهايي که باعث مي شود از دست يابي به اهداف باز بمانند وظيفه درمانگر آن نيست که به درمانجو بگويد چرا آنها به اين شيوه... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره گروه کنترل، تعارض نقش، زنان شاغل

بسياري از مشکلات زناشويي غلبه کرد ( يانگ و لانگ ، 1998).اگر مراجعان بتوانند با موفقيت به تغيير شناختي و احساسي دست يابند ،توانايي آن ها براي حل و کنترل مشکل نشان داده مي شود ( شوهام ،... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب

ابزارهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای پایایی و روایی آنها و روش اجرا پرداخته شده است. و در پایان روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شدهاند تا مسير دقيق فرآيند تحقيق تا حصول... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار انسان، آموزش مهارت، اراده آزاد

فرافکني اي – دارند که در نتيجه کاستيهاي دوران کودکي در آنها باقي مانده اند . وقتي چنين اشخاصي همسري را برمي گزينند ، اين انتخاب را دست کم تا حدودي بر اساس ميزان « همتايي » دو جانبه... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سوء مصرف مواد، بهداشت روان، کانون توجه

.جي هيلي کتاب درمان نامتعارف (1973) و روان درماني خانواده (1976) را منتشر کرد .1989-1980 : عضويت AAMFT به 14000 عضو افزايش يافت . نظريه پردازان فمنيست ، به رهبري راشل هار-موستين- مفروضه هاي خانواده... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد گروه کنترل، تعارض نقش، زنان شاغل

واينر – ديويس (1989) نيز در باره کارهايشان با دشيزر گفتگو کردند .آنها عنوان مي کنند که با به کار گيري اصولي که ديدگاه راه حل – محور کشف کرده و اتخاذ موضعي قوي در مقابل طلاق زود رس ، مي... متن کامل

پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد روش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب

شده است. در ادامه به ابزارهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای پایایی و روایی آنها و روش اجرا پرداخته شده است. و در پایان روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شدهاند تا مسير دقيق... متن کامل