دسته: پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

متن کامل – بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۲۷

همانطورکه در جدول شماره(۴-۴)وشکل (۴-۱۴)مشاهده می شود در مورد درصد فراوانی جوابهای زیاد وبسیار زیاد که توسط مشاوران ارایه شده است در حدود ۶۴%جوابها این درصد فراوانی از ۵۰% بیشتر می باشد .در این مرحله پیمانکاران روی عدم وجود فهرست بهای تخصصی ؛ انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرا...

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۱۰

در آماراز دو نوع داده استفاده می شود:پیوستهگسستهتحلیل آماری برای دادههای گسسته :برای تحلیل و استنباط آماری برای دادههای گسسته مانند جنسیت، سطح تحصیلات و نوع شغل و غیرو، پاسخ به گزینه های سوالات کیفی و غیرو از روشهایی همچون جداول توافقی با استفاده از ملاک آزمون کایدو استفاده...

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۱۱

شکل ‏۴-۵: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر رشته تحصیلیاز مجموع۸ نفرپیمانکاری که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۱نفر مهندس تاسیسات، ۶نفر مهندس عمران و۱ نفر از سایر رشته هاهستند.شکل ‏۴-۶: مشخصات جامعه آماری پیمانکاران از نظر رشته تحصیلیاز مجموع ۲۳نفر کارشناس فنی اداره کل نوسازی مدارس استان یزدکه به پرسشنامه...

پژوهش دانشگاهی – بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۹

در این فصل سعی بر آن است که روش تحقیق، چگونگی گردآوری داده‌ها، ابزارگردآوری و روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها، جامعه‌ آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. همین طور در پایان فصل در مورد روش های آماری مورد استفاده، توضیحاتی ارائه می شود. روش...

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۲

ارزیابی آسیب پذیری شامل دومرحله ارزیابی کیفی وکمی می باشد.-ارزیابی کیفیجمع آوری اطلاعات اولیه مربوط به وضعیت موجود ساختمان مانند تهیه نقشه ها، وضعیت خاک؛ پی؛ زلزله خیزی منطقه؛ و جزییات سازه می باشد که اصطلاحا” به آن ارزیابی کیفی گفته می شود.سرفصلهای ارزیابی کیفی شامل موارد زیر می...

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۴

خلاصه تحقیقات انجام شده -در تحقیقی که در مورد الگوهای بهسازی رفتار لرزه ای مدارس با مصالح بنایی و خشتی انجام پذیرفته؛ ابتدا انواع روش های مقاوم سازی مدارس بنایی از جمله ملات با تور سیمی، بهسازی سطحی ،روکش بتنی یا بتن باشی، تزریق گروت و یا اپکسی، مقاوم...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۷

¨ آداب و رسوم_____________¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت_______________■ عناصر روانشناسی_______________■ باورهای عامیانه و خرافی_____________■ سایر عناصر____________قصهی۱۲۳- به دنبال فلک* خلاصهی قصهروزی مردی بدبخت و فلک زده به دنبال فلک رفت تا از او در مورد سرنوشتش بپرسد. در راه به گرگی رسید. گرگ از او...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۲

■ عناصر اساطیری¨ شخصیتهای اساطیری____________¨ کنشهای اساطیری– نذر کردنیکی از کهنترین صور رفتاری و تجربههای دینی فرهنگها و جامعهها، نذر بوده است (رجوع شود به قصهی ۲). در این قصه هم پادشاه برای شفا یافتن پسرش نذر و بعد از حاجت‌روا شدن نذرش را ادا میکند.– سفر کردن(رجوع شود...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۴

■ عناصر اساطیری¨ شخصیتهای اساطیری____________¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیدههای اساطیری__________________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه شبیه قصهی نمکی و دیو است. در این قصه مادر و دختری در خانه تنها هستند. مادر دختر مدام به وی گوشزد میکند که در را ببندد؛ اما...

سايت مقالات فارسی – بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۵

انوشیروان وزیری به نام بوذرجمهر داشت. روزی یکی از فرزندان بوذرجمهر از او چیزی خواست که تهیهی آن در توان مالی وزیر نبود. فردا بوذرجمهر ناراحت و غمگین نزد انوشیروان رفت و ماجرا را شرح داد. انوشیروان به خزانهدار دستور داد که در آن ماه بوذرجمهر هرچه می‌خواست از...