دسته: علمی – تحقیقاتی

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 18

تعریف عملی، مجموعه روش های توصیف کننده فعالیت هایی است که انجام آن ها به گونه تجربی وجود یا میزان پدیده ای را که یک مفهوم معرف آن است، محقق می سازد. چنین تعاریفی معانی مفاهیم را لمس پذیر می کند، و روش های اندازه گیری که ملاک هایی...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 15

15-2 فرضیه های تحقیقفرضیه های اصلی1) با افزایش سرمایه اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد..2) با افزایش اعتماد اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.3) با افزایش مشارکت مدنی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.فرضیه های فرعی1) رابطه اعتماد با بعد نگرشی...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 16

بنابراین، واحد تحلیل در این تحقیق افراد دانشجو می باشد. واحد تحلیل[88] واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛ واحدی که خصوصیات آن را توصیف می کنیم.(دواس، 1386: 41) یا به عبارتی دیگر، موضوعی که متغیرهای ما صفت آن باشد، واحد تحلیل را معین می کند.(ساعی، 1386: 93)...