راه حل ها

توانمند سازی کارکنان و رضایت شغلی

توانمند سازی منابع انسانی، به عنوان یک رویکرد نوین انگیزشی درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بستر ها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها،... متن کامل

راه حل ها

شیوه های حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری

قرآن کریم زوجیت را آیت بزرگ خداوند می داند که مرکز پیدایی و پرورش آرامش، مروت و رحمت است (روم، آیه2 ) پیشرفت و رشد همه انسان ها در گرو تشکیل زندگی و خانواده است از اساسی ترین و مهم ترین... متن کامل

راه حل ها

مسائل زنان در دوره بعداز زیمان

در سال‌های اخیرتوجه قابل ملاحظ‌های در اندازه گیری میزان سلامتی افرادوقدرت تأثیر گذاری بیماری‌های روانشناختی برروی فعالیت‌های روزانه ورفتار‌های آنها بوجود آمده که این اندازه... متن کامل

راه حل ها

افزایش کیفیت زندگی زنان و تن انگاره

2-2-5- مفاهیم کیفیت زندگی 2-2-5-1- تعریف کیفیت زندگی تعریف لغوی: کیفیت زندگی از نظر لغوی به معنی چگونگی زندگی کردن است. تعریف مفهومی:کیفیت زندگی یکی ازمفاهیم، روانشناسی مثبت نگر، است،... متن کامل

راه حل ها

راهبردهای حل مسئله ، رویکردهای یادگیری و درک خودکارآمدی

1-1-مقدمهزندگی پیچیده بشر امروزی محصول هزاران سال مبارزه برای زنده ماندن و زندگی بهتر بوده است . به عبارت دیگر پیچیدگی های زندگی بشر امروزی محصول هزاران سال تکامل است.انسان اولیه... متن کامل