دسته: دانلود تحقیق – پایان نامه – مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۰

برای مخفی کـردن جنایت سیاستمـداران لازم است بر روی اعمال خود پـرده کشند و این پرده پوشی گویای حقـایقی است که در صورت فاش شـدن سبب سرنگونی ظالم خواهد شد. (دیوان : ۷۷ )دزد و طرارند این رندان که پنهان می کنند بـدترین کردار را با بهتـرین گفتـارهامرکز فسق...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۰

برای مخفی کـردن جنایت سیاستمـداران لازم است بر روی اعمال خود پـرده کشند و این پرده پوشی گویای حقـایقی است که در صورت فاش شـدن سبب سرنگونی ظالم خواهد شد. (دیوان : ۷۷ )دزد و طرارند این رندان که پنهان می کنند بـدترین کردار را با بهتـرین گفتـارهامرکز فسق...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۱

گر دیگران ز علم بـه کیوان رسیده انـد آه شبــانــه، آلــت کیـوان نــورد ماستامــروز اگـر دهیم به هم دست اتّحـاد فــردا بدون شبهــه جهـان پایمرد ماستبا مستولی شدن ظلم در جامعه،انصاف و وجدان از قاطبـه ی مردم سلب می شـود و به خاموشی می گـراید ؛ نقش کار و...

متن کامل – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۳

وقتی چنین سیاستی بر کشور حکفرما شود،قطعاً قـراردادهای ننگینی هم از طرف بیگانگان بر ما تحمیل می شود.این امـر تسلط ستمکار و فاجـر را در پی دارد.به نظـر شاعر همه ی این ها از نتایج بی تدبیری رجال مجلس نشین است. (دیوان.۱۳ )مجلس ما گر این بــود ثمرش که...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۴

که هرکه بر دگری کار نابسامـان کرد نمی رسـد به یقین کار خود به سامانشبه نظر شاعر تنها امتیــاز انسان بر حیوان ،محبّت کردن است وگرنـه حیوان با انسان غرایز مشترکی دارد.خور و خواب و غرور و خشم و شهوت ،هر ددی داردتـو را گـر امتیازی باشـد از آن...

سایت مقالات فارسی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۷

ما همچو ملتیم که آن را زوال نیست تو همچو دولتی که بود صد خطر تو رادر چنین فضای پر اختنـاقی کـه محصول استبـداد است، بسیار بجا از زبـان مـرغ حـق می گوید :(دیوان : ۳۰ )بر سر شاخ شبی مرغ حقی گفت به جفت که از این حق...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۲

اگـــر آزادی ایـن آزادی مـاست بــه حقّ حق که استبــداد زیبـاستشاعر از این مسائل دلی آزرده و خونین دارد و هرگاه به آن ها می پردازد،مرکب سخن را تا بی انتها می رانــد.گویی زخم های دل نازکش با این سروده ها التیام نمی پذیرد.او در شعر دیگر می گوید...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۲

اگـــر آزادی ایـن آزادی مـاست بــه حقّ حق که استبــداد زیبـاستشاعر از این مسائل دلی آزرده و خونین دارد و هرگاه به آن ها می پردازد،مرکب سخن را تا بی انتها می رانــد.گویی زخم های دل نازکش با این سروده ها التیام نمی پذیرد.او در شعر دیگر می گوید...

سامانه پژوهشی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۵

یکی گل است و شقـایق همـه گلستانش چـو پرنیـان منقش بـه دکّــه ی بـزازچنـان صفـا و طراوت به بـوستانش داد که گل ز جلوه فروماند و بلبل از آوازیکی چو کارگه مانـی است دیـوانش پـر از فنون بدیع و نقوش روح نـوازدر شعر مذکور قدرت بیان بقـایی و شناخت...

دسترسی متن کامل – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۶

۳-۲-۲-۱- شخصیّت بخشیـدن به اشیــا(تشخیص):این صورت خیال انگیز در شعر بقایی اندک است.شاید عدم نیاز او به این گونه تصاویر ،آن باشد که وی همان گونه که از مبالغه برکنار مانده ،به این گونه صورت خیال نیز که می تواند گوشه ای از اغراق باشد، نپرداخته است.تشخیص در شعر...