پایان نامه درمورد مواد مخدر، روانگردان، عنصر مادی، سیاست جنایی

سپاسگزاری
سپاس و ستایش مر خدای را جل وجلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان ، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
با درود فراوان به روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم و به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق،که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر بود.
وبا تقدیر وتشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه سر کار خانم دکتر عسل عظیمیان که با نکته های دلاویز و با گفته های بلند، صحیفههای سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راهگشای نگارنده در اتمام واکمال پایان نامهام بوده است. تقدیم به همسرم ، به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرمش برای من فراهم آورده است.
همدلی که با واژهای نجیب و مغرور تلاش، آشنایی دارد و تلاش راستین را میشناسد وعطر رویایی آن را استشمام میکند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری میرساند، همان که حس تعهد و مسئولیت را در زندگیمان تلالویی خدای داده است.
ازفرزندان دلبندم بهنود، فرنود و فرجاد تشکر مینمایم که صبورانه و صادقانه مرا همراهی نمودهاند تا بتوانم در کمال آرامش وآسایش به تهیه و تنظیم پایان نامه مبادرت نمایم.
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1
الف ـ بیان مسئله 2
ب ـ سئوالهای تحقیق 3
ج ـ فرضیههای تحقیق 4
د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق 4
ه ـ روش تحقیق 4
ز ـ سازماندهی تحقیق 4 بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و ارکان آن
فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگیهای مشترک مواد مخدر و روانگردان 7
مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر 7
گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روانگردان 7
بند اول : تعریف لغوی 7
بند دوم : تعریف حقوقی 9
بند سوم : تعریف مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 10
گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روانگردان 10
بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 11
بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد 11
بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بینالمللی 12
مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان 15
گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان 15
بند اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در جهان 15
بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در ایران 20
گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان 21
بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در جهان 21
بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در ایران 23
الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 23
ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 26
گفتار سوم : ویژگیهای مشترک بین مواد مخدر و روانگردان 31
فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان 32
مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر 32
گفتار اول : رکن قانونی 33
گفتار دوم : رکن مادی 35
بند اول : فعل 35
بند دوم : ترک فعل 35
بند سوم : داشتن و نگهداشتن 36
بند چهارم : حالت و وضعیت 36
بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل 36
گفتار سوم : رکن معنوی 37
بند اول : علم 37
بند دوم : سوءنیت عام 38
بند سوم : سوء نیت خاص 38
بند چهارم : انگیزه 38
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال
1389 39
بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روانگردان 40
الف ـ جرایم اصلی 40
1ـ کشت مواد مخدر 40
1ـ1ـ کشت خشخاش 40
ـ عنصر مادی 40
ـ عنصر معنوی 41
ـ عنصرقانونی 41
1ـ2ـ کشت شاهدانه 42
ـ عنصرمادی 42
ـ عنصرمعنوی 42
ـ عنصر قانونی 42
1ـ3ـ کشت کوکا 42
– عنصر مادی 43
– عنصر معنوی 43
– عنصر قانونی 43
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روانگردان 43
الف ـ واردات مواد مخدر و روانگردان 43
1ـ عنصر مادی 43
2ـ عنصر معنوی 44
3ـ عنصر قانونی 44
ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روانگردان 46
1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت 46
2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت 47
3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت 48
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روانگردان 48
1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید 48
2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید 48
3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید 48
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روانگردان 49
1ـ عنصر مادی حمل 49
ـ عنصر مادی نگهداری 49
ـ عنصر مادی اختفاء 49
2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء 50
3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء 50
ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان 51
1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخد ر و روانگردان 52
ـ عنصر مادی جرم خرید 52
ـ عنصر مادی جرم فروش 52
ـ عنصر مادی جرم عرضه 53
ـ عنصر مادی جرم توزیع 53
2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان 53
3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان 53
ب ـ جرایم وابسته 54
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان 54
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 54
بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد 54
بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد 55
الف ـ علم به موضوع 55
ب ـ سوء نیت عام 55
بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد 56
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان 56
بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان 57
بند دوم : عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان 59
الف ـ علم به موضوع 59
ب ـ سوء نیت عام 59
ج ـ انگیزه 59
بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان 59
گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 60
بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 60
بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 62
الف ـ علم به موضوع 62
ب ـ سوء نیت عام 62
بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری 62
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در قوانین کیفری ایران 63
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روانگردان و تزریق مواد به دیگری 63
گفتار اول : مجازات اعتیاد 63
گفتار دوم : مجازات استعمال 64
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری 65
مبحث دوم : شیوههای مداخله در جرایم مواد مخدر و روانگردان 66
گفتار اول : مشارکت 66
گفتار دوم : معاونت 66
گفتار سوم : شروع به جرم 68
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان 69
مبحث چهارم : عوامل موثر در میزان مجازات 70
گفتار اول : تعدد 70
بند اول : تعدد معنوی 71
بند دوم : تعدد مادی 72
گفتار دوم : تکرار جرم 73
بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان 77
بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روانگردان 78
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر 78
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر 78
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه 78
بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 79
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان 79
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روانگردان 90 بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن 83
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی 83
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی 83
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی 84
بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی) 84
بند دوم : سیاست جنایی قضایی 84
بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی 85
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی 85
گفتار سوم : حوزههای فعالیت سیاست جنایی 85
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روانگردان 86
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا 87
بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی 87
بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا 88
الف ـ جرم زایی 89
ب ـ قانونمند سازی 89
ج ـ جرم انگاری 89
گفتار دوم : سیر قانونگذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن 90
بند اول : قبل از انقلاب 90
بند دوم : بعداز انقلاب 91
بند سوم : اعتیاد در کنوانسیونهای بینالمللی 94
گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد 95
بند اول : کارایی نداشتن مجازات 95
الف ـ اثرات عمومی مجازات 96
1ـ اثر سزا دهی مجازات 96
2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات 96
3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات 96
4ـ قبح مجازات 97
5ـ سلب شایستگی و اعاده آن 97
6ـ بازگشت به جامعه 97
ب ـ اثرات خاص مجازات 98
1ـ متناسب بودن مجازات با جرم 98
2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار 99
3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن 99
4ـ هزینههای انسانی و مادی مجازات 99
5ـ پذیرش مجازات 100
بند دوم : معایب مجازات 100
الف ـ معایب کیفر معتادین 100
ب ـ معایب مجازات زندان 103
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد 105
مبحث اول : مفهوم حقوق 105
گفتار اول : تعریف حقوق 105
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی 106
گفتار سوم : تعریف حق 106
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت 107
بند دوم : حقوق شهروندی 107
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر 109
گفتار پنجم : حقوق معتادین 109
بند اول : رهایی از شکنجه 110
بند دوم : حق آموزش 110
بند سوم : حق کار 111
بند چهارم : حق ازدواج 112
بند پنجم : حق درمان 113
بند ششم : حق دادرسی عادلانه 114
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روانگردان 115
گفتار اول : جرم انگاری 115
بند اول : اصل قانونی بودن 115
بند دوم : اصل ضرورت 116
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری 116
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 117
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988 117
فصل سوم : رویکرد قان ون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد 118
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟ 118
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری 120
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین 123
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روانگردان 126
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان سال1389 128
گفتار اول : امتیازات قانون 129
بند اول : اهمیت به روانگردانها 130
بند دوم : جرم زدایی 132
بند سوم : حمایت پزشکی 133
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر 134
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی 136
بند ششم : پشتیبانی مالی 133
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد 137
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *