ماه: اکتبر 2020

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 21

11-14 12- تا چه اندازه به گروهها و تشکل های دانشجویی اعتماد دارید.13-تا چه اندازه به رسانه های همگانی اعتماد دارید.14-تا چه اندازه به نهادهای صنفی در جامعه اعتماد دارید. عباس زاده(1383) 12-1413-1414-14 15-تا چه اندازه به عملکرد مسئولین حکومتی اعتماد دارید. محقق ساخته 15-14 متغیر وابسته : شهروندی دموکراتیکتعریف...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 18

تعریف عملی، مجموعه روش های توصیف کننده فعالیت هایی است که انجام آن ها به گونه تجربی وجود یا میزان پدیده ای را که یک مفهوم معرف آن است، محقق می سازد. چنین تعاریفی معانی مفاهیم را لمس پذیر می کند، و روش های اندازه گیری که ملاک هایی...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 16

بنابراین، واحد تحلیل در این تحقیق افراد دانشجو می باشد. واحد تحلیل[88] واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛ واحدی که خصوصیات آن را توصیف می کنیم.(دواس، 1386: 41) یا به عبارتی دیگر، موضوعی که متغیرهای ما صفت آن باشد، واحد تحلیل را معین می کند.(ساعی، 1386: 93)...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 15

15-2 فرضیه های تحقیقفرضیه های اصلی1) با افزایش سرمایه اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد..2) با افزایش اعتماد اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.3) با افزایش مشارکت مدنی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.فرضیه های فرعی1) رابطه اعتماد با بعد نگرشی...