ماه: اکتبر 2020

سازمان برنامه محله ­ای برای خانواده­ ها

همه نقاط تهران دارای ویژگی­هایی است که بسیاری از مردم آن منطقه را به نام آن ویژگی می­شناسند…. همه نقاط تهران دارای ویژگی­هایی است که بسیاری از مردم آن منطقه را به نام آن ویژگی می­شناسند. به عنوان مثال آریاشهر یا فلکه دوم صادقیه به مراکز تجاری معروف شده...

نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )

دانشگاه آزاد اسلاميواحد نراقدانشكده مدیریت ، گروه ارشد مدیریتپايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مدیریت دولتیگرايش: مالیعنوان:نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )استاد راهنما:دكتر حمید زارعاستاد مشاور:دکتر عبدا… توکلینگارش:حسین رضایی کوخدانتابستان 1392تر کرم جانی پورواحدبسمه تعالیتعهد نامه...

روزنامه‌نگاری علم در ایران

دانشكده علوم اجتماعی و ارتباطاتعلوم ارتباطات اجتماعیپايان‌نامه كارشناسي ارشدعنوان:روزنامه‌نگاری علم در ایرانعملکردها و چالش‌هااستاد راهنما:دكتر مهدخت بروجردی علویاستاد مشاور:دكتر اکرم قدیمیپژوهشگر:فاطمه بنیادیسال تحصیلی 94-1393 چکیده:پژوهش حاضر برای بررسی جایگاه روزنامه‌نگاری علم در ایران دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ اول بررسی عملکرد روزنامه‌نگاران علم، و دوم بررسی چالش‌ها و موانع...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 17

و با یک ثابت برای پیدا کردن جوابهای توابع تاوان بالا از روشهای زیادی میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال می توان به برنامه‌نویسی درجه دوم[42](تیبشیرانی 1996)، الگوریتم پرتابی[43](فو[44]1998)، تقریب درجه دوم موضعی[45] (فن و لی 2001) و اخیرا روش رگرسیون حداقل زاویه[46] (افرون و همکاران[47] 2004)، اشاره کرد. وانگ و همکاران...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 16

لم2-1 نتیجه میدهدکه اگر پارامترهای تنظیم کننده مرتبط با متغیرهای رگرسیونی و خودبازگشتی معنیدار با سرعتی بیشتر از به صفر میل‌کنند، آنگاه یک مینیمم کننده موضعی از که دارای سازگاری با نرخ میباشد، وجود دارد.در قضیه بعد نشان داده میشود که اگر پارامترهای تنظیم کننده مرتبط با متغیرهای رگرسیونی و خودبازگشتی...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 15

جاییکهبا استفاده از قضیه حد مرکزی مارتینگل و قضیه ارگودیک (پیوست)، میتوان نشان داد که :برای توضیحات بیشتر به وانگ و همکاران 2007 مراجعه نمایید.در نتیجه : (2-23) بنابراین با توجه به (2-22) و (2-23) داریم:حال باید نشان دهیم کهبرای نشان دادن رابطه فوق، باید ثابت کنیم که .وقتیکه مقدار ثابت...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 14

(2-18) که در آن ضرایب خودبازگشتی و ها متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع با میانگین صفر و واریانس می باشد .پارامترهای رگرسیونی و خودبازگشتی را بصورت تعریف می کنیم. فرض کنید در مدل (2-18)، از توزیع نرمال پیروی کند و مشاهده اول ثابت باشد. تابع درستنمایی شرطی مشاهده...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 13

که در آن (2-15) بعلاوه و خودکوواریانس تاخیر -ام فرآیندهای خودبازگشتی زیر می‌باشد: (2-16) و کواریانس متقابل در تاخیر ام بین دو فرایند بالا می‌باشد.ج) دارای توزیع نرمال با میانگین و واریانس میباشد. این برآوردگر از مستقل و همچنین درصورتیکه صفر باشد، از نیز مستقل می‌باشد. ( و چولگی و کشیدگی میباشند)تا اینجا...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 12

که در آن مقداری ثابت است.با ماکزیمم کردن (2-10) همان برآوردهای کمترین مربعات بدست میآید و یک برآورد برای واریانس خطا نیز به صورت زیرحاصل میشود: (2-11) که در آن باقی‌مانده‌های حاصل از جایگذاری با در رابطه‌های (2-8) یا (2-9) می‌باشد. تحت فرض‌هایی مشابه با فرضهای (الف)-(ج)، هیلدرس[39](1969) توزیع بزرگ-نمونهای برآوردگرهای...