پایان نامه رایگان با موضوع محدودیت ها، صنعت گردشگری، مدل مفهومی

از تمام کسانی که به من آموختتند ،می آموزند و خواهند آموخت… چکیده
برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، جلب رضایت، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص میشود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیتهای پیش روی آنان مرتفع شود. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب ضروری است نیازهای گردشگران بدون محدودیتهای اساسی مرتفع گردد. در این پژوهش بر آن بودهایم تا به شناسایی محدودیتهای گردشگران کرهای در شهر تهران بپردازیم. برای دستیابی به اهداف پژوهش، مدل مفهومی پژوهش توسعه یافت و تعداد 385 پرسشنامه میان گردشگران کرهای در شهر تهران توزیع گردید. دادهها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و نرمافزار SMARTPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای آماری، به ترتیب ویژگیهای شخصی گردشگر، ادراک و آگاهی از ایران، و ضعف زیرساختها و کمبود امکانات به عنوان اصلیترین محدودیتهای جامعه آماری پژوهش شناسایی شد. واژگان کلیدی
محدودیت، گردشگری، ایران، گردشگران کرهای. فهرست مطالب فصل اول: کلیـات پژوهش ‌أ1
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسأله پژوهش 3
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
4-1 اهداف پژوهش 5
5-1 سوالات پژوهش 6
1-5-1 سوال اصلی 6
2-5-1 سوالات فرعی 6
6-1 قلمرو پژوهش 6
1-6-1 قلمرو موضوعی 6
2-6-1 قلمرو مکانی 6
3-6-1 قلمرو زمانی 6
7-1 خلاصه ای از پژوهش های گذشته 6
8-1 چارچوب نظری کلی پژوهش 9
9-1 شرح واژگان و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 10
10-1 خلاصه فصل اول 10
فصل دوم: مبانـی نظـری و پـیشینه پـژوهش 12
1-2 مقدمه 13
2-2 بخش اول: ادبیات نظری پژوهش 14
1-2-2 نگاهی به صنعت گردشگری 14
2-2-2 تاریخچه محدودیت در ادبیات گردشگری 17
3-2-2 تعریف محدودیت 18
4-2-2 مقایسه محدودیت و مانع 20
4-2-2 محدودیت های درون فردی 21
5-2-2 تعریف محدودیت های میان فردی 22
6-2-2 تعریف محدودیت های ساختاری 22
7-2-2 رفتار گردشگری و محدودیت های سفر 23
8-2-2 تعدیل یا تخفیف محدودیت های فراغت 25
3-2 بخش دوم: صنعت گردشگری ایران 27
1-3-2 تحلیل SWOT برای صنعت گردشگری در ایران 27
2-3-2 صنعت گردشگری در ایران: نگاهی بر محدودیت های پیش روی گردشگران خارجی 29
3-3-2 رسانه های جهان، ایران واقعی و برنامه گردشگری ایران 35
4-3-2 گردشگری و سیاست در وضعیت کنونی ایران 37
4-2 مروری بر پژوهش های گذشته 38
1-4-2 پژوهش های داخلی 39
2-3-2 پژوهش های خارجی 41
5-2 مدل مفهومی پژوهش 55
1-5-2 متغیرهای پژوهش 55
6-2. مختصری درباره کشور کره جنوبی 57
7-2 خلاصه فصل دوم 59
فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش 60
1-3 مقدمه 61
2-3 نوع پژوهش 61
3-3 جامعه آماری 61
4-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 61
2-4-3 روش نمونه گیری 62
5-3 تکنیک ها و ابزارهای گردآوری داده ها 63
1-5-3 داده های اولیه: پرسشنامه 64
6-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 66
1-6-3 روایی 66
2-6-3 پایایی پرسشنامه 66
7-3 آزمون های آماری و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 67
1-7-3 مدل معادلات ساختاری 67
2-7-3 روش حداقل مربعات جزئی (PLS) 68
8-3 خلاصه فصل سوم 69
فصل چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش 70
1-4 مقدمه 71
2-4 بررسي توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 72
3-4 تحلیل استنباطی یافته‌ها 79
1-3-4 نتایج تحلیل عاملی تاییدی (اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری) 79
1-1-3-4 بررسی دیاگرام‌‌های تحقیق 84
2-3-4 تحلیل سوال‌های تحقیق 87
1-2-3-4 گردشگران خارجی در ایران با چه محدودیت هایی مواجه هستند؟ 87
2-2-3-4 آزمون تحليل واريانس فريدمن جهت رتبه بندی محدودیت‌های پیش روی گردشگران خارجی 89
9-4 خلاصه فصل چهارم 91
فصل پنجم: بـحـث و نتیجـه گیـری 92
1-5 مقدمه 95
2-5 مروری بر فرآیند پژوهش 95
3-5 مروری بر یافته های آماری 96
4-5 پیشنهادهای اجرایی 96
6-5 محدودیت های پژوهش 103
7-5 پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آتی 104
8-5 خلاصه فصل پنجم 104
منابع I
منابع فارسی II
منابع لاتین III
منابع الکترونیکی XIII
پـیوست هـا: پرسشنامه XIV فهرست جداول فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 12
جدول 1-2: خلاصهای از تعاریف محدودیتهای گردشگری …………………………………………………………………………… 20
جدول 2-2: تحلیل SWOT صنعت گردشگری ایران ……………………………………………………………………………………… 27
فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش …………………………………………………………………………………………………… 60
جدول 2-3: ترکیب سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………… 65
جدول 3-3: محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازهگیری ……………………………………………… 67
فصل چهارم: چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش ………………………………………………. 70
جدول 1-4: نتایج توصیفی ویژگی‌های جمعیتشناختی (اندازه نمونه=351) ………………………………………………… 72
جدول 2-4: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری ………………………………………………………………………………. 80
جدول 3-4: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش ……………………………………………………………………………………………… 81
جدول شماره 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک …………………………………………………………. 83
جدول 5-4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ……………………………………………………………………………………………………… 88
جدول 6-4: نتایج آزمون فريدمن …………………………………………………………………………………………………………………….. 90
فهرست نمودارها فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 9
جدول 2-1: نقاط قوت و نقاط ضعف پژوهشهای پیشین جایگاهیابی در صنعت هتلداری از منظر آژانسهای مسافرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 18
نمودار 1-2: مدل محدودیتهای فراغتی هندرسون و همکاران ……………………………………………………………………… 43
نمودار 2-2: مدل جایگزین محدودیتهای مشارکت جکسون ………………………………………………………………………… 44
نمودار 3-2: مدل سلسله مراتب محدودیتهای فراغت …………………………………………………………………………………… 45
نمودار 4-2: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیتها و انگیزهها …………………………………………………………………….. 47
نمودار 5-2: مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 56
نمودار 1-3 انواع روشهای نمونهگیری …………………………………………………………………………………………………………….. 63
نمودار 1-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 73
نمودار 2-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 73
نمودار 3-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….. 74
نمودار4-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………. 75
نمودار5-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده ………………………………………………………………… 75
نمودار 6-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد اعضای خانواده …………………………………………………………………. 76
نمودار 7-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد دفعات سفر به ایران ………………………………………………………… 77
نمودار 8-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 77
نمودار 9-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) قصد سفر مجدد به ایران ………………………………………………………….. 78
نمودار 10-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرحله ای در حالت تخمین ضرایب استاندارد ………………………….. 84
نمودار 11-4: مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) ……………………………………………………………………………… 86 فصل اول: کلیـات پژوهش 1-1 مقدمه
امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به پدیدهای اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. سالهاست که گردشگری به مثابه مقولهای حیاتی در راستای تبدیل جهان به جامعهای متحد و متمرکز فعالیت نموده است؛ جامعهای که آن را دهکده جهانی مینامیم. بر اساس پژوهشها، در صورتی که گردشگری به گونهای صحیح به کار گرفته و برنامهریزی شود، میتواند عامل ایجاد همبستگی و مانع بروز جدایی گردد. صنعت گردشگری حقیقتاً گسترهای جهانی یافته است؛ به گونهای که، همه کشورهای شمال و جنوب در آن نقش دارند: خواه در نقش بازارهای مولد گردشگر، خواه مقاصد گردشگری، یا هر دو (حیدری چپانه، به نقل از پروفسور جعفری، 1387).
در این میان، علیرغم این که انگیزهها به عنوان محرک سفر به کشورهای گردشگرپذیر و مقاصد گردشگری عمل میکنند، این کشورها با محدودیتهای سفر نیز دست و پنجه نرم میکنند که به عنوان چالش و فیلتری برای گردشگری به شمار میآیند و موجب کاهش تقاضا میشوند؛ به عبارت دیگر، علیرغم وجود انگیزههای سفر، محدودیتهای سفر میتوانند مانع مشارکت تصمیمگیرندگان اصلی سفر باشند (چن و وو، 2009، به نقل از پیج و هال1، 2003).
برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص میشود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیتهای پیش روی آنان مرتفع شود. موفقیت بازاریابان همواره در شناخت کامل محصولاتشان برای فروش است. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب نیاز است نیازهای گردشگران بدون]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *