سلامت روان، سازگاری زناشویی، تحلیل واریانس

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 5
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1- 4 هدفهای تحقیق 11
1-4-1 هدف اصلی 11
1-4-2 هدفهای فرعی 11
1-5 فرضیات پژوهش 12
1-6 معرفی متغیرها 13
1-7 تعاریف متغیرها 13
1-7-1 تعاریف مفهومی 13
1-7-2 تعاریف عملیاتی 14
فصل دوم: پیشینهی پژوهش
2-1 پیشینه نظری 16
2-1-1 اتيسم 16
2-1-1-1 نشانه هاي عمومي بيماري اُتيسم 17
2-1-1-2 علل بروز اُتيسم 20
2-1-1-3 تشخيص اُتيسم 21
2-1-2 سلامت روان 22
2-1-2-1 تعریف سلامت روان 23
2-1-2-2 بهداشت روان: 29
2-1-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 31
2-1-2-4 اصول بهداشت روانی 33
2-1-2-5 معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام 35
2-1-2-6 تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري 37
2-1-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی 39
2-1-2-8 نقش خانواده در تامین سلامت روان 43
2-1-2-9 نظریات مرتبط با سلامت روانی 43
2-1-2-9-1 نظریهی زیگموند فروید 44
2-1-2-9-2 نظریهی آدلر: 44
2-1-2-9-3 نظریهی سالیون 45
2-1-2-9-4 نظریهی کارل راجرز 46
2-1-2-9-5 نظریهی آلبرت الیس 47
2-1-2-10 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی 49
2-1-2-10-1 نظریهی ویلیام گلاسر 49
2-1-2-10-2 نظریهی اسکنیر 50
2-1-3 سازگاری زناشویی 51
2-1-3-1 تعریف سازگاری زناشویی 51
2-1-3-2 کارکرد مطلوب خانواده 52
2-1-3-3 معنی و مفهوم خانواده متعادل 53
2-1-3-4 خانواده مدرن 55
2-1-3-5 زیر منظومه زن و شوهری 56
2-1-3-6 تفاوت های زنان و مردان 58
2-1-3-7 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین 63
2-1-3-8 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی 64
2-1-3-9 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر 65
2-1-3-10 اختلافات مالی 66
2-1-3-11 روابط والدین و کودک 69
2-1-3-12 عوامل شخصی 69
2-1-3-13 حسادت 71
2-6 پیشینه تحقیقات انجام شده 72
2-6-1 پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور 72
2-6-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور 75
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 روش تحقیق 80
3-2 جامعه آماری: 80
3-3 نمونه و روش نمونهگیری 81
3-4 ابزار پژوهش 81
3-4-1 پرسشنامه سلامت عمومی 81
3-4-2 پرسشنامه سازگاری زناشویی 85
3-6 روش اجرای تحقیق و جمع آوری دادهها 86
3-7 روش تجزیه و تحلیل دادهها 87
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
4-1یافتههای توصیفی 89
4-2یافتههای استنباطی 94
فرضیهی 1 95
فرضیهی 1-1 95
فرضیهی 1-2 96
فرضیهی 1-3 97
فرضیهی 1-4 97
فرضیهی 2 98
فرضیهی 2-1 99
فرضیهی 2-2 99
فرضیهی 2-3 100
فرضیهی 2-4 101
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1 بررسی فرضیههای پژوهشی 103
5-1-1 بررسی فرضیهی اول 103
5-1-2 بررسی فرضیهی دوم 107
5-2 محدودیتهای پژوهش 110
5-3 پیشنهادها 111
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی 111
5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی 111
منابع
الف: منابع فارسی 114
ب: منابع لاتین 118
پیوست ها 123
چکیده لاتین 130
فهرست جدولها
جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه 89
جدول 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش 90
جدول 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت کنندگان در پژوهش 92
جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان 93
جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی 94
جدول 4-6: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه سلامت روان مادران کودکان اتیسم و عادی 95
جدول 4-7: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه نشانههای جسمانی مادران کودکان اتیسم و عادی 96
جدول 4-8: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه علائم اضطراب مادران کودکان اتیسم و عادی 96
جدول 4-9: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه اختلال در کنش اجتماعی مادران کودکان اتیسم و عادی 97
جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه علائم افسردگی مادران کودکان اتیسم و عادی 98
جدول 4-11: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی 98
جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه رضایت زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی 99
جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه همبستگی زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی 100
جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی 100
جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه ابراز محبت مادران کودکان اتیسم و عادی 101
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: اطلاعات مربوط به درصد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه 90
نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب درصد 91
نمودار 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب درصد 92 چکیده:
هدف اين پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. اين پژوهش در زمرهی پژوهش هاي همبستگي و از نوع علی- مقایسهای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر بندرعباس که در سال تحصیلی 92-91 در دو مقطع پیش دبستان و ابتدایی مشغول به تحصیل بودهاند، بود. گزینش نمونهی مادران دارای فرزند اتیسم بر اساس نمونه گیری در دسترس به تعداد 30 نفر صورت گرفت. 70 نفر از مادران کودکان عادی نیز به روش تصادفی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها، از رسشنامه سازگ اری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. تحلیل دادههای به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس یکراهه انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد سلامت روان مادران کودکان اتیسم به صورت معناداری کمتر از سلامت روان مادران کودکان عادی میباشد. در خردهمقیاسهای نشانههای جسمانی، علائم اضطراب، اختلال در کنش اجتماعی و علائم افسردگی نیز مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به صورت معناداری پایینتر بودند. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به شکل معناداری کمتر است. رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی و توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم نیز به صورت معنادار نسبت به مادران کودکان عادی کمتر بود. اما در خردهمقیاس ابراز محبت تفاوت مشاهده شده بین مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی معنادار نبود. بنابراین مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی از سلامت روان و سازگاری زناشویی کمتری برخوردارند.
واژههای کلیدی: سازگاری زناشویی، سلامت روان، مادران کودکان اتیسم. فصل اول
موضوع تحقیق 1-1 مقدمه
اختلالات فراگیر رشد1 شامل گروهی از اختلالات روانی هستند که در آنها تخریب در مهارتهای تعامل اجتماعی، رشد زبان و گسترهی رفتاری وجود دارد. اختلال اتیسم2 یکی از مشهورترین اختلالات فراگیر رشدی دوران کودکی است. مشخصههای اصلی اتیسم عبارت از رشد نابهنجار یا اختلال قابل توجه در ارتباط، تعامل اجتماعی و محدودیت چشمگیر فعالیتها و علایق است. جلوههای این اختلال با توجه به سطح رشد و سن تقویمی فرد متفاوت است (سادوک3 و سادوک، 2003).
کودکان اتیستیک دارای مشکلات رفتاری بیشماری از جمله رفتارهای کلیشهای، سرکوبش، خودتحریکی، پرخاشگری و طوطیصفتی نیز میباشند. چنین رفتارهایی، مشکلاتی را در پرورش کودکان درخودمانده به وجود میآورد و استرس فراوانی بر والدین این کودکان به خصوص مادران آنها وارد میکند. این احتلال تأثیرات شدیدی بر بر زندگی خانوادگی میگذارد که سطوح بالای اضطراب، استرس، انزوا و بلاتکلیفی در والدین و به خصوص مادران کودکان مبتلا با اتیسم از جملهی این موارد است (وبستر4 و همکاران، 2004).
تحقیقات اخیر در مورد والدین کودکان اتیستیک نشان میدهد که والدین و به خصوص مادران، در معرض خطر بالای بروز مشکلات در سلامت روانی هستند (راید- برانت5، 1990). به نظر میرسد یکی دیگر از متغیرهای دیگری که ممکن است تحت تأثیر وضعیت کودکان اتیسم قرار گیرد سازگاری زناشویی باشد.
سلامت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقیعتهای اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها، ارضا کننده نیازهای خویشتن به طور متعادل و شکوفایی استعداد فطری خویش می باشد. فردی از سلامت روان برخودار است که قادر باشد تا عقده های درونی خود را حل و فصل کند و با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازگار باشد و تلاش کند تا تندرستی و نشاط برای خود و دیگران فراهم سازد زیرا سلامت روان حالتی مساعد برای رشد و نمو از جهت بدنی، عاطفی و شعوری، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران است (اختیاریامیری، 1383).
امروزه سازگاري زناشويي يکي از اصطلاحاتي است که وسيعاً در مطالعات خانواده و زناشويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين اصطلاح با بسياري از اصطلاحات ديگر همچون «رضايت زناشويي»، «شادکامي زناشويي»، «موفقيت زناشويي» و «ثبات زناشويي» مرتبط است. در حاليکه اصطلاحات قبلي هر کدام تنها يک بعد از ازدواج را نشان مي‌دهند, سازگاري زناشويي يک اصطلاح چند بعدي است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن مي‌کند و فرايندي است که در طول زندگي زوجين به وجود مي‌آيد، زيرا که لازمه آن انطباق سليقه‌ها، شناخت صفات شخص، ايجاد قواعد رفتاري و شکل‌گيري الگو‌هاي مراوده‌اي است، بنابراين سازگاري زناشويي يک فرايند تکاملي در بين زن و شوهر است. در طول سالها از اين مفهوم بدون يک تعريف مشترک و روشن بين محققان استفاده شده‌است. سازگاري زناشويي شيوه‌اي است که افراد متأهل، به‌طور‌فردي يا با يکديگر، جهت متأهل ماندن سازگار مي‌شدند، به‌طوري که سازگاري زناشويي يکي از مهمترين فاکتورها در تعيين ثبات و تداوم زندگي زناشويي است (گال ، 2001؛ گلدنبرگ ،1382).
بنابراین پزوهش حاضر با هدف مقایسهی سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و کودکان عادی شهر بندرعباس انجام شده است.
1-2 بیان مسأله
تولدفرزند برای والدین در هر سن و شرایطی حاصل باری از فشارهای روانی است.تولد فرزند در زوج های جوان مشکلات ویژه ای چون تغذیه،نگهداری و مانند آن را و درزوج های میانسال که حتی تجربه فرزند پروری دارند، مشکلات عدیده ا ی چون ناهماهنگی تربیتی، یک دست نبودن محیط روانی حاکم برفضای رشدی کودک و مانند آن را به همراه دارد.حال با در نظر گرفتن مشکلات یاد شده اگر نوزادی با نوعی معلولیت و اختلال ذهنی یا جسمی یا رفتاری یا ترکیبی از آن ها متولد شود، فشارهای روانی حاصل از وجود چنین فرزندی بر اعضای خانواده به ویژه والدین چندین برابر می گردد (سیف نراقی و نادری، 1380).
اختلال های فراگیر رشد با آسیب شدید و گستردهی زمینههای گوناگون رشد مشخص می شوند مانند: اختلال در مهارتهای تعامل اجتماعی متقابل، مهارتهای ارتباطی یا وجود رفتار، علایق و فعالیتهای کلیشهای.‌ اتیسم یکی از این اختلا لات است. اختلال اتیسم (درخودماندگی) که براساس تحول نابهنجار تعامل اجتماعی و ارتباطی و بر مبنای محدودیت قابل ملاحظه فعالیت ها و رغبت ها مشخص می شود، از وخیم ترین و ناشناخته ترین اختلالات دوران کودکی است(دادستان،1378). اختلال اتیسم مشهورترین اختلال گروه از اختلالات فراگیر رشد6است که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، انحراف ارتباطی و الگوهای رفتاری کلیشه ای محدودمشخص می شود. طبق متن بازنگری شده چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی 7کارکرد نابهنجار در زمینه های فوق باید در 3 سالگی وجود داشته باشد(کاپلان- سادوک ،2007).
این کلمه از اصطلاح یونانی اتو و به معنی خود ریشه گرفته است. درسال 1943 دکتر کانر8 این اختلال را شناسایی نموده، آن را اتیسم (درخودماندگی) زودرس دوران کودکی نامید (انجمن روانشناسی آمریکا، 2000).
از اتیسم به عنوان یک اختلال طیفی یاد می]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *