پایان نامه ارشد رایگان درباره قابلیت اعتماد، ارزیابی عملکرد، اصطلاح شناسی

ب ج تقدیم به:
پدر و مادر مهربانم
د سپاسگزاري
سپاس خداي مهربان را آه اندیشهام داد. حمد و ستایش بی قیاس خداي را سزاست آه از الطاف خود در انسان دمید و او را اشرف مخلوقات خود قرار داد . حال آه به لطف او توفیق تحصیل علم و آسب دانش را پیدا نمودم، از خداوند متعال میخواهم آه قدمهایم را در راه خدمت به جامعه استوار گرداند تا بتوانم از آنچه در این سالها آموختهام در مسیر پیشرفت و آبادانی آشور عزیزم استفاده نمایم. لازم است مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به کسانی که در انجام این پژوهش مرا یاری کردند ابراز نمایم؛ استاد راهنمای گرامی و ارجمندم، جناب آقای دکتر محمدرضا جاهد مطلق پدر و مادر مهربانم
ه فهرست مطالب عنوان مطالب شماره صفحه چکیده . مقدمه فصل اول : آلیات سیستم های کنترل مقاوم خطا ١-١ مقدمه ١-٢ تعریف سیستم کنترل مقاوم خطا ١-٣ دسته بندی FTCS فصل دوم : انواع خطاها و روشهاس تشخیص آن (FDD) ٢-١ مقدمه ٢-٢ خطاها در سیستم های دینامیک ٢-٣ تشخیص و شناسایی خطا (FDI) و روشهای FDD فصل سوم : مدلسازی FTCS با پارامترهای مارکوف (FTCDMP) ٣- ١ مقدمه ٣- ٢ مدلهای ریاضی ٣- ٣ پروسه های خطا (FDI) ٣- ٣-١ یکتایی مدل FTCSMP ٣- ٣-٢ خطاها در تشخیص و شناسایی ٣-٣-٣ تاخیرهای تشخیص و آالارم های اشتباه فصل چهارم : جنبه های مهم قابل بررسی در سیستم FTCS ٤-١ پایداری تصادفی ٤-٢ تنزل مطلوب عملکرد ا و ١ ٢ ٥ ١٠ ١٤ ١٥ ٢٢ ٢٣ ٢٣ ٣٥
٤١ ٤٦ ٥١ ٥٦ ٦٠ ٦٢ ٦٧
٦٨ فهرست مطالب عنوان مطالب شماره صفحه ٤-٣ مدیریت دوره گذرا ٤-٤ محدودیت ورودی و اشباع عملگر فصل پنجم : مروری بر برخی روشهای پیکربندی مجدد ٥-١ مقدمه ٥-٢ روشهای معمول در FTCS فصل ششم : نتیجه گیری فهرست منابع چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ز ٧١ ٧٢ ١٠٩ ١٠٩ ١١١ ١١٤ فهرست جدول ها عنوان ٤-١ : پارامترهاي سیستم و مدل هاي مرجع………………………………………………………………………………………………. ٤-٢ : مقادیر ویژه مدل مرجع مطلوب و مدل مرجع تنزل یافته…………………………………………………………………. ٤-٣ : بردارهای ویژه مدل مرجع مطلوب و مدل مرجع تنزل یافته…………………………………………………………….. ٤-٤ : تصویر بردارهاي ویژه مدل مرجع مطلوب و مدل مرجع تنزل یافته………………………………………………….. ٤-٥ : مقادیر ویژه حلقه بسته در شرایط بدون خطا و خطادار…………………………………………………………………….. ٤-٦ : بردارهای ویژه حلقه بسته در شرایط بدون خطا و خطادار………………………………………………………………… ح
شماره صفحه ٧٢ ٧٢ ٧٣ ٧٣ ٧٣ ٧٤ فهرست شکلها
عنوان
شماره صفحه ٠-١: سیستم مقاوم خطا……………………………………………………….. ………. ………………..
١٤ ٠-٢: محل خطاها در یک سیستم کنترل مقاوم خطا………………………………………… …………
١٥ ٠-٣: ساختار کلی سیستم کنترل پیکربندی مجدد……………………………………………… ………..
١٦ ١-١: انواع سیستم کنترل پیکربندی مجدد……………………………………………………………….
١٩ ١-٢: قسمتهای یک سیستم کنترل پیکربندی مجدد……………………. …………………………………
٢٠ ١-٣: فواصل زمانی مختلف در یک ………………………………………………………………FTCS
٢٣ ١- ٤: ساختار کلی FTCS ارائه شده……………………………………………………………………..
٢٨ ٢-١: مدلسازی خطاهای عملگر بوسیله فاکتور تاثیر کنترلی
…………………………………………… ٣٣ ٢-٢: تخمین همزمان حالات و فاکتورهای تاثیر کنترلی…………………………………………………
٣٦ ٣-١: تصویر vd روی زیر فضای اسپن شده با ستونهای
j
))1………………………………G
((i I F
٥٨ i
j
j
٣-٢: ساختار کلی جهت محاسبه بهره پیش سو…………………………………………………………..
٦٣ ٤-١: سطوح کنترلی و عملگرها در سیستم پرواز……………………………………………………….
٦٧ ٤-٢: نتایج تخمین تاثیر آنترلی با ٣ مقدار فاآتور فراموشی 0.25,0.55,0.85 در سناریو
٦٩ ٤-٣: نتایج تخمین تاثیر آنترلی با ٣ مقدار فاآتور فراموشی 0.25,0.55,0.85 در سناریو
٧٠ ٤-٤: اندیس ارزیابی عملکرد ……………………………………FDD ………………………………….
٧١ ٤-٥: خروجی های سیستم حلقه بسته در شرایط بدون خطا همراه با پاسخ هاي مدل مرجع
٧٥ ٤-٦: سیگنال هاي آنترل حلقه بسته در شرایط بدون خطا همراه………………باوروديهايفرمان
٧٦ ٤-٧: خروجی های سیستم حلقه بسته با و بدون پیکر بندي مجدد …………………………..آنترلآننده
٧٨ ٤-٨: سیگنال هاي آنترل حلقه بسته با و بدون پیکر بندي مجدد………..بههمراهوروديهايفرمان
٧٩ ٤-٩: خروجی های سیستم با و بدون تنزل عملکرد در مدل مرجع………………………………………
٨٠ ٤-١٠: سیگنالهای کنترل حلقه بسته با و بدون تنزل عملکرد در مدل مرجع و ورودی های فرمان
٨١ ط چکیده در این تحقیق، سیستم های کنترلی با قابلیت پیکربندی مجدد بررسی شده است. این سیستم ها به عنوان سیستم های کنترل مقاوم خطا و سیستم های با قابلیت ساختاربندی مجدد نیز شناخته شده اند. سیستم هاي تکنولوژي مدرن براي رویارویی با نیازهاي عملکردي افزاینده ،به سیستم هاي کنترل پیچیده نیاز دارند . براي چنین سیستم هایی ، توالی هایی از خطاهای اجزاي سیستم می تواند فاجعه آمیز باشد . قابلیت اعتماد در چنین سیستم هایی با تضمین این که خطایی رخ نخواهد داد ،افزایش خواهد یافت ،ولی به هر حال ،این هدف غیر واقعی و اغلب غیر قابل دستیابی است چون خطاها نه فقط به خاطر کهنگی و فرسودگی اجزاي سیستم رخ می دهند،بلکه به خاطر خطاهاي انسانی در ارتباط با نصب و نگهداري نیز ایجاد می شوند. بنابراین طراحی سیستم هاي کنترلی که بتوانند در مقابل خطاهاي ممکن مقاوم باشند جهت افزایش قابلیت اعتماد ودردسترس بودن این سیستم ها ،لازم است . این نوع از سیستم هاي کنترل به عنوان سیستم هاي کنترل مقاوم خطا شناخته شده است. ابتدا یک سیستم کنترل با قابلیت پیکربندی مجدد تعریف شده و دسته بندی چنینی سیستمهای کنترلی و بررسی جنبه های کلی مربوطه ارائه شده است. سپس تشخیص و شناسایی خطا به عنوان یک بخش مهم در چنین سیستم هایی از نظر ریاضی بررسی شده است. یک روش مدلسازی چنین سیستم هایی توسط پارامترهای مارکوف در ادامه ارائه شده که مدلسازی ساختار سیستم خطادار و تحلیل آن را در این حالت نشان می دهد . سپس جنبه های مهمی که در تحلیل و طراحی سیستم FTCS باید در نظر گرفته شود ارائه می شود و در هر حالت مسئله با یک مثال بررسی شده است. در نهایت چند روش کنترلی که بیشتر در طراحی چنین سیستمی استفاده شده است ارائه می شود و برای هر روش یک مثال بررسی و ارائه شده است.
در پایان تنیجه گیری از این تحقیق ارائه شده است. ١ مقدمه
سیستم هاي تکنولوژي مدرن براي رویارویی با نیازهاي عملکردي افزاینده ،به سیستم هاي کنترل پیچیده نیاز دارند . براي چنین سیستم هایی ، توالی هایی از خطاهای اجزاي سیستم می تواند فاجعه آمیز باشد . قابلیت اعتماد در چنین سیستم هایی با تضمین این که خطایی رخ نخواهد داد ،افزایش خواهد یافت ،ولی به هر حال ،این هدف غیر واقعی و اغلب غیر قابل دستیابی است چون خطاها نه فقط به خاطر کهنگی و فرسودگی اجزاي سیستم رخ می دهند،بلکه به خاطر خطاهاي انسانی در ارتباط با نصب و نگهداري نیز ایجاد می شوند. بنابراین طراحی سیستم هاي کنترلی که بتوانند در مقابل خطاهاي ممکن مقاوم باشند جهت افزایش قابلیت اعتماد ودردسترس بودن این سیستم ها ،لازم است . این نوع از سیستم هاي کنترل به عنوان سیستم هاي کنترل مقاوم خطا شناخته شده است. در طول سه دهه گذشته، تقاضای روبه رشدی برای قابلیت اعتماد١، ماندگاری٢ و قابلیت نگهداری٣ در سیستم دینامیک، تحقیقات را در زمینه تشخیص خطا و عیب یابی ایجاد کرده است. چنین تلاش هایی منجر به پیشرفت بسیاری از روش هایFDD شده است. همزمان با آن، تحقیق روی سیستم های کنترلی مقاوم خطا (FTCS) ٤و با قابلیت پیکر بندی مجدد٥ افزایش یافته که تحقیقات اولیه روی کنترل ساختار بندی مجدد و سیستم های کنترلی پرواز خود تعمیر٦ در اوایل ١٩٨٠ شروع شد . به هر حال، در مقایسه با FDD، کتابهای بسیار کمی روی موضوع FTCS منتشر شده اند. اگر چه تحقیقات انفرادی گسترده ای روی FTCS انجام شده است، مفاهیم سیستماتیک، روش های طراحی و حتی اصطلاح شناسی آن هنوز ا ستاندارد گذاری نشده است. به علاوه، بنا به دلایل تاریخی، عمده تحقیقات روی FDD و کنترل پیکر بندی مجدد/ ساختار بندی مجدد مستقل انجام شده است. بسیاری از روش هایFDD به عنوان یک ابزار عیب یابی یا مانیتورینگ و نه به عنوان یک بخش از FTCS گسترش یافته است. واضح است که برخی از روش هایFDD موجود، نیاز ساختار بندی مجدد کنترل کننده را ممکن است برآورده نکند. از سوی دیگر بسیاری از کنترل های پیکربندی مجدد با فرض اطلاعات کامل ازFDD طراحی شده است. عکس العمل بینFDD و FTCS و طراحی مجتمع این دو برای کاربردهای روی خط٧ زمان حقیقی ٨ اهمیت بسیاری دارد. یک نتیجه نادرست یا با تأخیر فراوان ازFDD، ممکن است باعث تلفات در عملکرد سیستم و حتی ناپایداری کل سیستم شود. یک کنترل کننده نامناسب نیز بر اساس اطلاعات نادرست از FDD، منجر به عملکرد ضعیف و حتی ناپایداری کل سیستم می شود. reliability ١ maintainability ٢ survivability ٣ Fault Tolerant Control System ٤ Reconfigurable Control ٥
self-repairing on-line real-time
٦ ٧ ٨
٢ یک سیستم کنترلی مقاوم خطا (FTCS)، سیستم کنترلی است که توانایی سازگاری خطاهای سیستم را به طور اتوماتیک دارد و پایداری و عملکرد قابل قبول را حتی در حضور خطاها]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *