پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

IFI

۱≥ & ≥۸/۰

۸۳/۰

تائید

CFI

۱≥ & ≥۸/۰

۸۳/۰

تائید

NFI

۱≥ & ≥۸/۰

۸۶/۰

تائید

NNFI

۱≥ & ≥۸/۰

۸۲/۰

تائید

با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل های علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روابط بین متغیرها در مدل ارایه شده پرداخت.
۴-۵- آزمون فرضیه‏های تحقیق:
در این بخش به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. لازم به ذکر است که برای فرضیه های اصلی از مدل در حالت کلی و برای فرضیه های فرعی از مدل در حالت تفکیکی استفاده خواهد شد
۱٫اضطراب برروی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۶۴/۲ است و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد فرضیه اول تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر اضطراب برروی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان برابر با ۱۳/۰ است .
۲٫نگرش به استفاده برروی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۳۹/۴ است و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد فرضیه دوم تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر نگرش به استفاده برروی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان برابر با ۳۳/۰ است .
۳٫خود کارآمدی برروی قصد استفاده از ICTتوسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۸۱/۵ است و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد فرضیه سوم تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر خود کارآمدی برروی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان برابر با ۳۵/۰ است .
۴٫انتظار اجرا برروی قصد استفاده از ICTتوسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۷۰/۰ است و از آن جا که در داخل بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد فرضیه چهارم تایید نمی شود.
۵٫انتظار تلاش برروی قصد استفاده از ICTتوسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۴۵/۰ است و از آن جا که در داخل بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد فرضیه پنجم تایید نمی شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.