پایان نامه رایگان با موضوع کره جنوبی، جستجوی اطلاعات، مدل مفهومی

اگر چه پژوهشهایی که توسط نیاپین، موریس و گرائف131 (2004) انجام شد، حمایت بسیار کمی از مدل سه بعدی گردشگری بر پایه طبیعت شده که آزمونی برای مشارکت افراد برای فعالیتهایی نظیر اسب سواری، قایقرانی و بادبانی است (نیاپین، موریس و گرائف، 2004).
تائه (2007) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «سلسله مراتب چندگانه محدودیتهای سفر و اوقات فراغت» از منظر طبقهبندی به واکاوی طبقهبندی ساختار نظری سلسله مراتب چندگانه به منظور درک بهتر از محدودیتهای سفر ادراک شده بر اساس معیارهای اجتماعی و جمعیتشناختی پرداخته و میافزاید چگونه وضعیتهای مالی چندگانه و واحد بر روی مشارکت انفرادی در سفر و اوقات فراغت تأثیر میگذارد. از یافتههای این پژوهش این گونه ادراک میشود که گروههای بیبهره در مقایسه با گروههای ذینفع با محدودیتهای عدیدهای مواجه هستند. همچنین مشکلات و محدودیتهای «حمل و نقل» و محدودیتهای خاصی که برای «نژادها» و «سنین» مختلف وجود دارد و به عنوان محدودیتهای سفر شناخته میشود. سیلوا و کوریا (2007) در مقاله «تسهیلگرها و محدویتهای مشارکت در سفر: مطالعه موردی جنوب غرب پرتغال» با تحلیل محدودیتها و عوامل تسهیلگر سفر برای ساکنین جنوب غرب پرتغال به این نتیجه رسیدند که عوامل عمده تصمیمگیری برای سفر عبارتند از «زمان»، «پول»، «انگیزه» و «وجود همراه برای سفر». پژوهشهای نیانپوان و همکارانش (2008) با افزودن سه بعد جدید به محدودیتهای ساختاری در مفهوم گردشگری با عنوان «هزینه»، «کمبود وقت» و «ویژگیهای مقصد» وارد مرحله جدیدی شد (نیانپوان و همکاران، 2008). ژانگ (2009) در رساله دکترای خود با عنوان «انگیزهها، محدودیتها و تصمیمگیری گردشگران خروجی پکن» چنین نتیجه گرفته است که محدودیتها و انگیزهها تأثیر مشخصی در مشارکت در سفر ایجاد میکنند. وی میافزاید انتخاب مقصد و جذابیت آن متأثر از میزان محدودیتها و انگیزهها است. از عوامل عمدهای که به عنوان محدودیت در این تحقیق در نظر گرفته شدهاند میتوان به «مشکلات زبانی»، «نگرانیهای امنیتی»، «وضعیت مالی»، «مهارتها»، و «زمان» اشاره کرد (ژانگ، 2009). کاتیاپورنپانگ و میلر (2009) در مقاله خود تحت عنوان «محدودیتهای اجتماعی ـ جمعیتشناختی رفتار گردشگری» به تأثیر محدودیتهای اجتماعی ـ جمعیتشناختی بر روی ابعاد گزینههای سفر پرداختهاند. این دو پژوهشگر چنین نتیجه گرفتهاند که «سن»، «درآمد»، و «مرحله زندگی» تأثیر متقابل و تفاوت عمدهای بر روی رفتار گردشگر دارند. آنها همچنین اشاره میکنند که عوامل اجتماعی و جمعیتشناختی به اشکال گوناگونی به محدودیتهای سطوح مختلف رفتار گردشگری تأثیر میگذارند (کاتیاپورنپانگ و میلر، 2009). کارنیرو و کرامپتون (2009) در مقاله خود با عنوان «تأثیر درگیری، آشنایی و محدودیتها بر جستجوی اطلاعات مقصد» به بررسی تأثیر درگیری، آشنایی و «محدودیتهای ساختاری» بر روی نحوه جستجوی اطلاعات در دو پارک ملی در کشور پرتغال پرداختهاند و بدین نتیجه رسیدهاند که مشکلات و محدودیتهای «مالی» مردم را تشویق به جستجوی اطلاعات میکند، اما محدودیتهای «زمان» و «قابلیت دسترسی» هیچ تأثیری بر روی جستجوی اطلاعات اعمال نمیکنند (کارنیرو و کرامپتون، 2009). با توجه به پژوهشهایی که بدانها اشاره گردید، میتوان گفت اکثر پژوهشهایی که درباره محدودیتهای مسافرت انجام شده، کمّی بودهاند. اما چند استثنا وجود دارد که به صورت کیفی به بررسی این موضوع پرداختهاند.. برای مثال:
هادسون و گیلبرت (1999) برای توصیف بهتر محدودیتهای درون فردی، میان فردی و ساختاری از رویکردهای توصیفی برای مشارکتکنندگان اسکی استفاده کردند. در نهایت، پژوهشها نشان داد که محدودیتهای متفاوت شرکتکنندگان و کسانی که شرکت نمیکنند، مانع استفاده مناسب میشود (هادسون و گیلبرت، 1999). دنیلز، رودگرس و ویگینز132 (2005) از شرحهای نوشته شده که توسط افراد معلول پر شده بودند، استفاده کردند. تحلیل الگوی مقایسهای یک ویژگی که به عنوان ابزار تحلیل توصیفی به کار میرود، برای تحلیل این شرحها مورد استفاده قرار گرفت (دنیلز و همکاران، 2005). از طرف دیگر، با توجه به ماهیت محدودیت و به منظور شناسایی انواع محدودیتهای پیش روی گردشگران، بایستی سایر جنبههای گردشگری نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ چرا که، این مسأله عموماً در کنار متغیرهای دیگری چون رضایت، مشارکت در سفر، وفاداری، تصویر برند، انگیزه و… مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به برخی از پژوهشهایی اشاره میشود که علیرغم این که به طور مستقیم به موضوع محدودیتهای سفر و گردشگری نپرداختهاند، اما به طور غیرمستقیم با این موضوع در ارتباط میباشند: کرامپتون (1979) معتقد است که عوامل رانشی133، انگیزههای روانشناختی و اجتماعی هستند که از درون گردشگر نشأت میگیرند. عوامل کششی134 نیز انگیزههایی هستند که مقصد، تحریککننده آنهاست و ناشی از تأثیر مقصد و جاذبههای آن بر روی گردشگر میباشند. کرامپتون 9 عامل رانشی و 9 عامل کششی را شناسایی کرده است که بر انتخاب نوع سفر و نوع مقصد تفریحی اثر میگذارند. هادسون (2000) در مقالهای با عنوان «بخشبندی گردشگران بالقوه: محدودیت متفاوت بین مردان و زنان» به اندازهگیری ادراک شرکتکنندگان فعلی و بالقوه اسکی از محدودیتهای «درون فردی»، «میان فردی»، و «ساختاری» پرداخته است. هادسون در این تحقیق به این نتیجه میرسد که تفاوت بسیار زیادی در سطح محدودیتهای درون فردی میان مردان و زنان وجود دارد. این محدودیتها در 30 نوع و در سه سطح درون فردی، میان فردی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفتهاند. از نظر باسالا و کلنوسکی135 (2001) زبان و ارتباط کلامی یکی از پنج ریسک مهم ادراکشده توسط گردشگران در طول سفر است. یکی از مسایل عمده و مهم در زمینه گردشگری بینالمللی همواره بحث فرهنگ و زبان بوده است. اگر چه فرهنگ، زبان و مذهب همیشه جزو عوامل تهییجکننده سفر به شمار میآیند، اما اغلب، مشکلات فراوانی را نیز ایجاد میکنند؛ به همین دلیل، جزو موانع و محدودیتهای اساسی سفر به شمار میروند (باسالا و کلنوسکی، 2001). مانی و کراتز136 (2003) در پژوهش تطبیقی خود درباره گردشگران آلمانی و ژاپنی بازدیدکننده از امریکا دریافتند که فرهنگ بر منابع اطلاعاتی مورد استفاده، خصوصیات سفر، و گروه همسفران تأثیر میگذارد. از نظر ریزینگر و ماووندو137 (2005) فرهنگ ملی (ارزشهای مربوط به فرهنگهای مختلف)، شخصیت و انگیزه سفر تا حد زیادی با پریشانی، امنیت و ادراک خطر سفر مرتبط است (هرگسل138، 2006). برلی و مارتین139 (2004) موارد زیر را به عنوان متغیرهای تصویر ادراکشده (بسته به پژوهش خود) بر میشمارند:
منابع طبیعی: آب و هوا، تنوع و منحصر به فرد بودن، مناطق حفاظتشده طبیعی، دریاچهها، کوهستان، صحراها، پوشش گیاهی و جانوری، سواحل شنی و صخرهای، دما، بارش، رطوبت، ساعات آفتابی، زیبایی مناظر، کیفیت آب دریا، و تراکم جمعیت در سواحل.
زیرساختهای عمومی: پیشرفت و کیفیت زیرساختهای حمل و نقل، پیشرفت خدمات سلامت، پیشرفت زیرساختهای مالی ـ تجاری، جادهها، فرودگاهها و بنادر، حمل و نقل عمومی و خصوصی، میزان پیشرفت ساخت و سازها، پیشرفت تکنولوژی ارتباطات.
زیرساختهای گردشگری: هتل و اقامتگاهها، بارها و مشروبفروشیها، گردش در مقصد، مراکز گردشگری، رستوران، سهولت دسترسی به مقصد، شبکه اطلاعات گردشگری.
تفریحات گردشگری: پارکهای موضوعی و آبی، باغ وحشها، کلوبهای شبانه، مراکز خرید، فعالیتهای ورزشی و تفریحی، قمارخانهها، مسیرهای پیادهروی، فعالیتهای ماجراجویانه.
هنر، فرهنگ و تاریخ: موزهها، بناهای تاریخی و یادبودها، صنایع دستی، آداب و رسوم، سبک زندگی، جشنوارهها، کنسرتها، فرهنگ عامه، غذا، مذهب.
عوامل سیاسی و اقتصادی: ثبات سیاسی، امنیت، گرایشهای سیاسی، نرخ جرایم و حملات تروریستی، پیشرفت اقتصادی، قیمتها.
محیطهای شهری: زیبایی شهرها و مناطق، ازدحام و ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی.
محیط اجتماعی: مهماننوازی و برخورد دوستانه ساکنین محلی، کیفیت زندگی، فقر و محرومیت، موانع زبانی.
فضای مقصد: مکان تجملی و مد روز، مکان عرفانی، مکان معروف، مکان خستهکننده، مکان مناسب خانودهها، مکان آرامبخش، مکان شاد و لذتبخش، مکان جالب و جذاب (برلی و مارتین، 2004). جینگجینگ140 (2008) متفیرهایی چون مناظر و محیط، جاذبههای فرهنگی، تفریحات شبانه، خدمات پذیرایی، مراکز خرید، فعالیتهای ورزشی، اقامتگاهها، غذاها، قیمت و هزینه، حمل و نقل، تعامل اجتماعی و برخورد دوستانه ساکنین مقصد را به عنوان متغیرهای تصویر مقصد معرفی میکند. 5-2 مدل مفهومی پژوهش
1-5-2 متغیرهای پژوهش
با توجه به ادبیات پژوهش و پژوهشهای پیشین، در این پژوهش بر روی آن دسته از عواملی تمرکز شده است که در قالب عوامل بیرونی و درونی، میتوانند تأثیر منفی بر تصمیم گردشگران بگذارند یا عامل منفی و محدودیت کشور میزبان عنوان شوند. در این پژوهش محدودیت به چیزی گفته میشود که برای انجام عمل فراغتی خاص در ایران، موانعی را ایجاد میکند، یا باعث عدم رضایت گردشگران میشود و یا از میزان رضایت سفر آنان میکاهد.
بر این اساس، مدل مفهومی پژوهش سه محدودیت «درون فردی»، «میان فردی» و «ساختاری» که در پژوهشهای پیشین نیز عنوان شده بودند را دربرمیگیرد. علاوه بر این، با توجه به شرایط ویژه کشور ایران و سیستم گردشگری آن، به نظر میرسد، بررسی متغیری به نام «محدودیتهای مقصد» نیز ضرورت مییابد. نمودار 4-2 مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد. نمودار 5-2: مدل مفهومی پژوهش
منبع: محققق ساخته (بر اساس بررسی ادبیات پژوهش)
6-2. مختصری درباره کشور کره جنوبی
کره جنوبی که با نام رسمی جمهوری کره نیز شناخته می‌شود، کشوری است در بخش جنوبی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا. پایتخت آن شهر سئول است.کره جنوبی با ۹۸۴۸۴ کیلومتر مربع وسعت (صد و سومین کشور جهان) در نیمکره شمالی نیمکره شرقی در شرق قاره آسیا در کنار دریای زرد (در مغرب) ژاپن (در مشرق) و چین شرقی (در جنوب) و در همسایگی کشور کره شمالی در شمال واقع شده‌است. کره جنوبی کشوری نیمه کوهستانی بوده و ارتفاعات آن عمدتاً در نواحی مرکزی و شمال شرقی واقع شده‌اند. دارای جزیره‌های فراوانی بوده و جنگلها در آن وسعت زیادی دارند. آب و هوای آن گرم و مرطوب و پرباران است.
پایتخت این کشور شهر سئول (نه میلیون وششصد هزار نفر در سال دو هزار پنج) بوده و پرجمعیت ترین شهرها عبارت‌اند از: پوسان (۳٬۷۰۰٬۰۰۰), دائجو (۱٬۳۰۹٬۰۰۰), اینچئون (۷۹۷٬۰۰۰) و کوانگجو (۶۰۶٬۵۰۰ نفر). کره جنوبی بخش جنوبی شبه جزیره کره که تقریباً ۱۱۰۰ کیلومتر طول دارد را اشغال نموده‌است. نوع زمین در کره جنوبی بیشتر کوهستانی است که بیشتر آن قابل کشت نمی‌باشد. زمین‌های پست عمدتاً در غرب و جنوب شرقی این کشور واقع شده‌اند و تقریباً۳۰٪ کل مساحت کشور را تشکیل می‌دهند
کره جنوبی دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در ۴ دهه اخیر را دارا می‌باشد. در کره‌ی جنوبی، از سال ۱۹۶۳ و فقط ظرف مدت ۴۰ سال، درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید، چیزی نزدیک به ۱۴ برابر افزایش یافت. دست یافتن به نتیجه‌ای مشابه برای بریتانیا بیش از دو سده (بین اواخر سده ی هجدهم و زمان حاضر) و برای ایالات متحد حدود یک و نیم سده (از سده‌ی ۱۸۶۰ تاکنون) زمان برد این پیشرفت قابل توجه که کره جنوبی را در کمتر از نیم قرن بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نمود، اغلب معجزه رودخانه هان نامیده می‌شود و در مجامع بین‌المللی صفت “ببر آسیاً را برای این کشور به ارمغان آورده‌است. امروزه اقتصاد موفق کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌است. کره جنوبی اکنون دارای اقتصاد توسعه یافته چندین هزار میلیارد دلاری است و یکی از اعضای OECD می‌باشد و توسط بانک جهانی جزء اقتصادهای با در آمد بالا و از دیدگاه IMF و CIA به]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *