پایان نامه درباره ارزش بازار، ارزش افزوده، ارزش بازار سهام، بازار سهام

 حقوق سهامدار91 : برابر است با دارایي ها منهاي بدهي ها. فرآيند و نتيجه خالص تعيين حقوق سهامدار براي كل شركت، ارزش گذاري شركت ناميده مي شود. (ناش، 1998)
2-4-5-16 ارزش بازار تخصيص يافته سرمايه گذار92
روش ارزش بازار تخصيص يافته سرمايه گذار، ارزش واقعي شركت را محاسبه كرده و به عنوان ارزش بازار سهام در نظر گرفته و آن را به سرمايه فيزيكي و سرمايه فكري تقسيم بندي مي نمايد. (استنفیلد93، 1998)
2-4-5-17 درآمد سرمايه دانش محور94
درآمد سرمايه دانش محور، توسط ليو تدوین شد و در حقيقت همان درآمد مازاد بر درآمد حاصل از دارایي هاي دفتري است. (لیو95، 1999) در اين روش ابتدا بايد درآمد شركت را براي سه سال آينده پيش بيني كرد، سپس درآمد ناشي از دارایي هاي سنتي با فرض يك نرخ بازگشت (براي نمونه هفت درصد روي دارایي هاي فيزيكي) پيش بيني مي شود، و اين درصد در مقدار ارزش دارایي هاي سنتي در دفاتر حسابداري ضرب مي شود. با كسر نمودن درآمد پيش بيني شده از درآمد حاصل از دارایي هاي سنتي، باقي مانده اي حاصل مي شود كه درآمد سرمايه دانش محور نام دارد. به منظور تبديل مقدار درآمد حاصل به سطوح دارایي هاي دانش، ابتدا بايد نرخ بازده را بر روي دارایي هاي دانش حساب كرد، (به عنوان نمونه مجله سي اف او نرخ مزبور را برابر 5/10 درصد فرض كرد) و سپس درآمد سرمايه دانش محور پيش بيني شده را بر اين درصد تقسيم كرد، تا دارایي هاي دانش محور مطلق پيش بيني شود. (استرلند96، 2001)
2-4-5-18 ايجاد ارزش جامع (فراگير)97
روش ايجاد ارزش جامع (فراگير) كه توسط انجمن حسابداران رسمي کانادا98 طراحي گرديد، برای رديابي فرآيند ايجاد ارزش از ميان دارایي هاي نامشهود تلاش مي كند. اين روش مبتنی بر آشكار نمودن و تجزیه و تحليل اختلاف درآمد است. اختلاف درآمد ناشي از اختلاف بين بازده جامع سود سهامداران و هزينه سرمايه اي است كه به ارزش فعلی جريان نقدي كاهش يافته باز مي گردد. مفهوم ايجاد ارزش جامع به عواملي نظير رابطه تحقق يا ايجاد ارزش، مدل جريان ارزش، ارزيابي ظرفيت ايجاد ارزش و ايجاد ارزش براي سهامداران كليدي بستگي دارد. روش ايجاد ارزش جامع شباهت هایي با روش ارزش افزوده اقتصادي دارد. بر اساس اظهار نظر نويسندگان، اين مدل رويكردی روبه جلو مي باشد كه بر جريان هاي نقدي كاهش يافته آينده به جاي هزينه هاي گذشته تاکید دارد. به همين علت است كه اين روش، دارایي های ضروری كسب و كار (نظير تجهيزات آزمايشگاهي در آزمايشگاه) را به حساب نمي آورد. روش ايجاد ارزش جامع مي تواند به منظور سازگاري مناسب تر با چهارچوب زيربنایي خود مورد بهينه سازي قرار گيرد.(اندرسن99 و مک لین100، 2000)
2-4-5-19 جستجوگر ارزش101
جستجوگر ارزش، روش حسابداري است كه توسط موسسه کی پی ام جی102 براي محاسبه و تخصيص ارزش به پنج دسته از دارایي هاي نامشهود پيشنهاد گرديد. اين پنج دسته عبارتند از دارایي ها و هدايا، مهارت ها و دانش ضمني، هنجارها و ارزش هاي اجتماعي، فن آوري و دانش آشكار و فرآيندهاي اصلي و مديريتي. (اندریسن و تیسن، 2000) اين روش بينشي نسبت به توان آتی دارایي هاي نامشهود با نگريستن به مواردي از قبيل ارزش افزوده براي مشتريان، رقابت پذيري، توان پذيرش فرصت هاي جديد، قدرت تحمل و قدرتمندي فراهم مي كند. اهداف اين روش بر اساس اظهار نظر موسسه کی پی ام جی عبارت است از:
كمك به سازمان ها برای فهميدن و اندازه گيري ارزش مزيت هاي رقابتي يا دارایي هاي نامشهود است كه داراي اهميت راهبردی هستند،
ارزيابي قدرت ها و ضعف هاي نسبي دارایي هاي نامشهود با ملاحظه توان آينده، و
تخصيص جريان درآمد سازمان در قالب مزيت هاي رقابتي.
2-4-5-20 ارزش گذاري دارایي فكري103
ارزش گذاري دارایي فكري، روشي است كه توسط ساليوان براي قيمت گذاري دارایي فكري تدوین شده است (سالیوان، 2000). اساساً اين روش دورنماي مناسبی برای درآمدهاي پيش بيني شده آتي فراهم می کند كه برخواسته از جنبه تجاري دارایي هاي نامشهود است. اين روش مبتني بر پيش بيني هایي از جريان نقدي در آينده است. محاسبات جريان نقدي، جريان هاي ورودي شركت يا محصول را در دوره زماني اندازه گیری و تمام پرداخت هاي نقدي را در همان دوره زماني از آن كم مي كند. نمودارهاي جريان نقدي، وضعيت سلامت مالي كسب و كار را در دوره زماني مشخص نمايش مي دهد. روش ارزش گذاري دارایي فكري، بر مبناي جريان هاي نقدي مورد انتظار آتي مربوط به دارایي خاص بنا مي شود. اين مدل، درآمدها و هزينه هاي آتي را به دارایي ها مرتبط مي نمايد (ماتسورا104، 2004).
2-4-5-21 گزارش منابع انساني105
گزارش منابع انساني به عنوان جنبه كاربردي از حسابداري و هزينه يابي منابع انساني ابتدا در فنلاند شكل گرفت. حساب سود و زيان منابع انساني، هزينه هاي مرتبط منابع انساني را به سه طبقه هزينه هاي بازسازي، هزينه هاي توسعه، و هزينه هاي آموزش تقسيم مي كند.150 شركت فنلاندي در سال 1999 گزارش منابع انساني را تهيه نمودند.(آهونن106، 2000)
2-4-5-22 رويكرد ارزش كل نگر107
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *