پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حقوق مالکیت

1- آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟
2- آیا قوانین مقننهی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟
3- توسعهی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
4- آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
5- در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟
6- آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟
5- فرضیات تحقیق
1- موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.
2- از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزهی مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.
3- عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعهی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزهی مالکیت های فکری است.
4- تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامهی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
5- شمول آثار ادبی و هنری در ایرانو عدم جامعیت قوانین موضوعهی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعهی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد
6- می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد. 6- هدف ها وکاربردهای تحقیق
گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. بنابراین تبیین مقررات حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاست های ملی و تسریع روند توسعه، موثر و مفید واقع خواهد شد ، اما از اهداف مهم حمایت از مالکیت فکری شاخه مالکیت ادبی و هنری و بررسی چالش ها و موانع حقوقی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، می توان گفت بدون تعهد سنگيني براي جامعهی انساني در خصوص قدرداني از مخلوقات ذهني انسان كه مي توانند منشا اثر در پيشرفت علمي و فرهنگي حيات بشري باشند به بار مي آيد. يكي از اهداف اين نوشتار اجراي برنامه هايي در آينده مي باشد كه به حمايت از اين افراد بپردازد تا بتوان بدينوسيله از ابداعات فني آن ها حمايت نمود. حمایت از جنبه های تجاری مالکیت فکری به عنوان عامل تسریع کنندهی نیل به هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی يكي ديگر از اين اهداف مي باشد. در صورت نيل اين پايان نامه به برنامه هاي پيش رو مي توان در آينده يك فضاي سالم تجاري به منظور رقابت منصفانه در اين آثار ايجاد كرد. جلوگیری و بررسی محرومیت از حمایت کپی رایت از دسته های خاصی از آثار یکی ديگر از اهداف مهم مي باشد زيرا در بين اين آثار موادري يافت مي شود كه از حمايت قوانين داخلي بهره مند نیستند. قصد اين نوشتار اين است كه صورت جامعي از اين آثار را تدوين نمايد و همه را تحت پوشش قانون قرار دهد.
کاربردهای تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که بر اساس قانون كپي رايت دو نوع حق وجود دارد. 1- حقوق اقتصادي(مادی) كه به صاحبان اين حقوق اين امكان را مي دهد كه از استفاده از آثارشان توسط ديگران اجر اقتصادي به دست آورند و حقوق اخلاقي(معنوی) كه به مولف اين امكان را مي دهد كه اقداماتي قطعي به عمل آورد تا به ارتباط شخصي بين خود و اثرش ادامه دهد بر اساس دو نوع حق مذكور در بالا نتايج عملي و كاربردي پايان نامه حاضر را مي توان اين گونه مدنظر قرار داد. كاهش پيامدهاي منفي حاصل از حمايت از اين حقوق زيرا درحال حاضر در جامعهی كنوني درآمد و اشتغال زايي هایی فراهم آمده كه زيربناي آن نقض حقوق مالكيت فکری است و در صورت حمايت جدي از اين حقوق، درآمد حاصله از اين راه كاهش يافته و ممكن است پيامدهاي منفي براي جامعه درپي داشته باشد. به همين دل يل حمايت فوق الذكر بايد طوري تحقق يابد كه در صدد كاهش اين پيامدها باشد. تدوين قانون موثر و كاربردي در زمينهی مالكيت فكري به وي‍‍‍ژه كپي رايت به طوري كه دربردارندهی ضمانت اجراهاي مدني و كيفري به نحو مطلوب بوده و تضمين اجراي قانون مذكور توسط مراجع ذيربط. افزايش سرمايه گذاري خارجي دركشور در پرتو اطمينان از حمايت همه جانبه از آثار سرمايه گذاران دركشور و جلوگيري از بيم تضييع حقوقشان به دليل عدم وجود قانون مدون همه جانبه و تقليل تقلبهاي تجاري، زيرا نوآوري هاي تكنولوژيك در محصولاتي كه وارد عرصهی تجارت بين المللي مي شوند با پيشرفت هاي تكنولوژيك ديگري همراه شده كه تكثير و تقليد را ساده و ارزان نموده است. اين امر كار را به آنجا رسانده كه در كشورهايي كه قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري به دقت اجرا نمي شوند كالاهاي تقلبي و سرقتي به طور فزاينده اي توليد شده و علاوه برفروش در بازارهاي داخلي، صادر هم مي شوند.
7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش و نحوه انجام این تحقیق برررسی فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات از طریق مطالعهی منابع مرتبط و یافتن زنجیره های ارتباطی با موضوع و ارائه راهکارهای مناسب می باشد.
8- سازماندهی طرح تحقیق
در این نوشتار که شامل چهار فصل می باشد، ابتدا در فصل نخست به بررسی کلیات و بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران و در نظام بین الملل پرداخته و اطلاعات جامعی در زمینهی مالکیت فکری ارائه می شود . همین طور به بررسی سازمان های مرتبط با مالکیت فکری پرداخته و اطلاعاتی درباره معاهدات و موافقتنامه های مرتبط با مالکیت فکری ارائه می شود. لازم به ذکر است در این فصل وضعیت عضویت ایران در این موافقتنامه ها نیز بررسی می شود که شدیدا حائز اهمیت بوده و در هدایت مسیر پایان نامه نقش بسزایی دارد. در فصل دوم به بررسی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اعم از توسعه یافته و درحال توسعه می پردازیم و مشخصا در مورد وضعیت عضویت ایران مطالبی ارائه می گردد. در فصل سوم که می توان گفت مهمترین فصل می باشد به بررسی مصادیق کپی رایت در قوانین ایران و همین طور این مصادیق از دیدگاه معاهدات بین المللی و موافقتنامه های بین المللی پرداخته و ازمصادیق جدید نیز صحبت به میان خواهد آمد و در فصل آخر در بخش نخست به معرفی چالشهای حقوقی و دربخش دوم به بررسی راهکارهای حل این مشکلات پرداخته می شود.
فصل اول- کلیات
در ابتدای سخن لازم به ذکر است که در این نوشتار و در فصول آغازین، به بررسی مالکیتهای فکری در عرصههای گوناگون پرداخته میشود و در خلال مفاهیم، از آن جایی که بعضی از مطالب برگرفته از مقالات و کتب نویسندگان محترم در حوزه علم حقوق میباشد ممکن است به عباراتی همچون «حق مؤلف»، «حق نشر» و یا «حق تألیف یا حق مؤلفان» برخورد نمائیم. توجه به این نکته حائز اهمیت میباشد که منظور از این عبارات چه در منابع ملی از جمله حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و غیره و چه در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون برن «حق پدید آورنده» میباشد که در منبع حقوقی ایران این عبارت را با عنوان «حق مؤلف» میشناسیم. در آغاز سخن اشاره به این مطلب خالی از لطف نمیباشد که منظور از عبارات پیشین همان حق پدید آورنده است و منظور فقط حق نویسنده یا همان مؤلف نمیباشد و واژه حق پدیدآورنده کاملترین واژه به منظور در برگرفتن گستردگی این حقوق میباشد. بخش اول- تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری
از آنجائی که مالکیت فکری سابقهای کهن در منابع ملی و در عرصه بینالمللی دارا میباشد، به منظور تبیین و شناسایی این نوع مالکیتها شایسته است که وجوه گوناگون آن از جمله تاریخچه و معنایی که از آن به ذهن متبادر میگردد و همین طور ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. زمانی که تاریخچه مالکیت فکری مورد توجه قرار میگیرد ناگزیر از بررسی منابع آن میباشیم، زیرا بدین وسیله میتوان تاریخچه مستند آن را هر چه کوتاهتر بیان نمود. مبحث اول- حقوق مالکیت فکری در سیرزمان
همانطور که اشاره شد، به منظور درک بهتر و دقیقتر مفهوم مالکیت فکری و پی بردن به ماهیت آن، همین طور چگونگی پیدایش و سیر تحول این گونه مالکیتها، ضرورت دارد که مطلق حق مالکیت و منشاء آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین منظور توسل به تاریخچه آن الزامی است. در این بخش ابتدا تاریخچه حقوق مالکیت فکری در عهد باستان مورد بررسی قرار گرفته و در همین اثناء تاریخ تحول آن در کشورها نیز بررسی میشود. در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت کنونی مالکیت فکری خواهیم داشت.
در این دوره، حقوق معنوی پدیدآورندگان بدون تردید مورد احترام بوده. سیسرون خطیب معروف رومی، وقتی آثارش بدون اجازهی وی منتشر شدند، اعتراض نمود.(محمدی،3،1376) این امر می تواند نشان از ریشه دار بودن حق فطری احترام به مالکیت های دیگران باشد.پدیدآورندگان در آن زمان ها هم نسبت به بهره برداری های سوء از آثارشان عکس العمل نشان می دادند. حقوق مالکیت فکری در میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز دارای سابقهای چشمگیر است که با بررسی آنها میتوان پی به اهمیت این نوع مالکیتها در فرهنگ مردم نقاط دنیا پی برد. انگلستا ن را میتوان اولین کشوری دانست که به تدوین مقررات حمایتی از آثار ادبی و هنری پرداخته است. کپیرایت به مفهومی که در انگلستان شناخته میشود ریشه در قرن شانزدهم میلادی دارد. در کشور فرانسه حقوق مالکیت فکری مفهوم نسبتاً جدیدی است. در واقع هیچ ردّ پایی از حق مؤلف در حقوق رم دیده نمیشود هر چند که به گواهی تاریخ، نویسندگان دستنوشتههای خود را در مقایسه با چرم بدون نوشته به بهای بیشتری میفروختند و سرقت ادبی همانند سرقت عادی شمرده میشد. در زمان لوئی شانزدهم امپراطور فرانسه در سال 1777، تجاوز به حقوق مؤلفان توسط چاپخانهداران و ناشران فرانسوی به گونهای صورت گرفته بود که او تحت تاثیر فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان، ناگزیر فرمانی صادر کرد که در آن بعضی امتیازات را برای مؤلفان به رسمیت بشناسند.(مشیریان،190،1339) قوانین سالهای 1771 و 1793 را باید اولین مقررات قانونی راجع به حمایت از حق مؤلف در فرانسه تلقی کرد. در کشور آمریکا اولین قانون کپیرایت ایالات متحده آمریکا در سال 1790 یعنی سه سال بعد از تصویب]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *