پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتماد،، ، احتم

4-3-6- محاسبه ترکیبی امتیاز رابطه میان کاربران سیستمهای توصیهگر مبتنی بر اعتماد، با در نظر گرفتن رابطه اعتماد، این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده اند که بتوانند لیست همسایگان مد نظر خود را راسا انتخاب نمایند اما در مقابل، درصد قابل ملاحظهای از کاربرانی وجود دارد که به آیتمهای بسیاری امتیاز داده اند و میتوانند منابع مفید اطلاعاتی باشند اما به دلیل عدم انتخاب همسایگان خویش و عدم اتصال به شبکه اعتماد، سیستمهای توصیهگر مبتنی بر اعتماد قادر نخواهند بود توصیه و پیشنهادی به ایشان ارائه نمایند لذا برای حل این مسئله می توان از تکنیکهای ترکیبی، همانند ترکیب تکنیک پالایش گروهی مبتنی بر کاربر[82] و تکنیکهای مبتنی بر اعتماد بهره جست که این ترکیب نهایتا به بهبود درصد پوشش منتج خواهد شد.
روش پالایش گروهی مبتنی بر کاربر بر اساس تشابه نظرات کاربران با یکدیگر استوار است که در این تحقیق برای محاسبه آن از فرمول پیرسون (فرمول شماره 1) استفاده شده است. ارتباط میان مقوله اعتماد و تشابه کاربران اولین بار در [83], [84] مطرح شده است اما در [4] نویسنده، 5 استراتژی مختلف، برای محاسبه امتیاز رابطه میان دو کاربر u و v را بر اساس ترکیبهای مختلف تکنیکهای مبتنی بر تشابه کاربران و مبتنی بر اعتماد بیان مینماید که در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود.
وزن دار99 : در این حالت ترکیب تشابه کاربران و اعتماد میان ایشان بر اساس یک وزن از پیش تعریف شده محاسبه میگردد .
(31)
score(u,v)=α×sim(u,v)+(1-α)×trust(u,v) مخلوط100 : در این حالت ترکیب مورد نظر با در نظر گرفتن ماکزیمم تشابه میان کاربران و اعتماد میان ایشان در نظر گرفته میشود .
(32)
score(u,v)=max⁡(sim(u,v),trust(u,v)) احتم
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *