منابع تحقیق درباره تعهد سازمانی، میانجی گری، تحلیل مسیر

CMIN
RMR
GFI
AIC
مدل مفروض
45
2865/41
5/74
0/49
2907/41
جدول13: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
امنیت استخدامی(1)
1
تسهیم اطلاعات(2)
.531**
1 استخدام گزینشی(3)
.250*
.539**
1
پرداخت بالا(4)
.200
.504**
.433**
1 کاهش در تفاوت شان(5)
.408**
.545**
.255*
.334**
1
آموزش گسترده(6)
.249*
.523**
.432**
.311**
.399**
1 تیم های خودگردان(7)
.269*
.385**
.542**
.479**
.208*
.469**
1
حمایت ادراک شده(8)
-.191
-.148
-.193
-.129
-.023
-.112
.346**
1 پیامدهای مالی(9)
.124
.086
.274*
.062
.000
.245*
.346**
-.005
1
کارایی عملکرد(10)
.124
.086
.274*
.062
.000
.245*
.368**
-.005
1**
1 تعهد سازمانی(11)
.032
.289*
.347**
.356**
.048
.308**
.346**
.018
.165
.165
1
*p< 0/05 , **p<0/01
جدول 14: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
ابعاد متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
امنیت استخدامی
105
3.24
1.185
تسهیم اطلاعات
105
34.53
5.69
استخدام گزینشی
105
29.85
6.30
پرداخت بالا
105
16.90
3.39
کاهش در تفاوت شان
105
3.22
1.13
آموزش گسترده
105
39.31
5.62
تیم های خودگردان
105
24.89
4.67
حمایت ادراک شده
105
23.13
2.51
پیامدهای مالی
105
17.83
3.10
بعد نامحسوس عملکرد
105
30.85
5.13 همانطور که در جدول شماره ی 11 ملاحظه می کنید، مدل مسیر ارائه شده برازش ندارد و لذا می توان گفت داده های نمونه ای، از مدل مفروض حمایت نمی کنند. بر طبق شکل 2 متغیرهای مستقلِ پیش بین توانسته اند در حدود 10 درصد از واریانس «حمایت ادراک شده» را تبیین نمایند اما حمایت ادراک شده تقریباً نتوانسته است هیچ درصدی از ابعاد عملکرد سازمانی را تبیین نماید.
بر اساس جدول 15، هیچ کدام از اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پیش بین بر ملاک، معنی دار نیست و لذا تمام فرضیات تحقیق رد شده است. اما در سطح خطای 10% رابطه بین امنیت شغلی بر متغیر ملاک معنی دار خواهد بود.
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *