منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، اطلاعات هواشناسی، مصرف بهینه

4-1-4- اثر تیمارها بر تعداد شاخه جانبی ………………..61
4-1-5- اثر تیمارها بر قطر ساقه …………………63
4-1-6- اثر تیمارها بر وزن تر ساقه ………………..64
4-1-7- اثر تیمارها بر وزن خشک ساقه …………………65
4-1-8- اثر تیمارها بر وزن تر ریشه ………………..66
4-1-9- اثر تیمارها بر وزن خشک ریشه …………………..67
4-1-10- اثر تیمارها بر وزن تر برگ …………………70
4-1-11- اثر تیمارها بر وزن خشک برگ …………………71
4-1-12- اثر تیمارها بر نیتروژن برگ ……………….74
4-1-13- اثر تیمارها بر فسفر برگ ………………..76
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………79
5-1- تجزیه واریانس دادهها …………….80
5-2- اثر بستر کشت بر شاخصهای رشد گیاه……………………………………………………………………………………………..80
5-3- اثر متقابل بستر کشت و دور آبیاری بر شاخصهای رشد گیاه………………………………………………………………..82
5-4- اثر تیمارها بر کلروفیل و غلظت نیتروژن و فسفر برگ………………………………………………………………………….83
5-5- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………84
5-6- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1- محدوده زماني بحراني براي رطوبت كافي خاك‌هاي زيتون ……………….17
جدول3-1- برخی از اطلاعات هواشناسی منطقه اجرای آزمایش ………………46
جدول3-2- برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک زراعی محل اجرای آزمایش……………………………………..47
جدول3-3- مشخصات تیمارهای خاک………………………………………………………………………………………………………..48
جدول3-3- مشخصات تیمارهای خاک………………………………………………………………………………………………………..49
جدول4-1- تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی تحت تیمار بسترهای کاشت و دور آبیاری…………………………….. 56
جدول4-2- تجزیه واریانس صفات موردارزیابی تحت تیماربسترهای کاشت ودور آبیاری………………………………. 57
جدول ضمیمه 1- اثر بسترهای مختلف کاشت بر ارتفاع ساقه، طول ریشه و کلروفیل برگ………………………………..87
جدول ضمیمه 2- اثر بسترهای مختلف کاشت بر شاخه جانبی، قطر ساقه، وزن تر ساقه…………………………………..88
جدول ضمیمه 3- اثر بسترهای مختلف کاشت بر وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه………………..89
جدول ضمیمه 4- اثر بسترهای مختلف کاشت بر وزن تر برگ، وزن خشک برگ، نیتروژن……………………………….90
جدول ضمیمه 5- اثر بسترهای مختلف کاشت بر نیتروژن…………………………………………………………………………….91
جدول ضمیمه 6- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دورآبیاری به روش LSD در سطح احتمال 5%…………..92
جدول ضمیمه 7- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش LSD درسطح احتمال 5%……….. 93
جدول ضمیمه 8- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش LSD درسطح احتمال 5%…………..94
جدول ضمیمه9- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش LSD درسطح احتمال 5%…………..95
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- میوه رقم مانزانیلا……………………………………………………………………………………………………………………… 6
شکل1-2- درخت مانزانیلا…………………………………………………………………………………………………………………………. 6
شکل 1-3- گل آذین زیتون………………………………………………………………………………………………………………………… 8
شکل 1-4- شکل ساختاری زئولیت…………………………………………………………………………………………………………….23
شکل 4-1- اثر بسترهای کاشت بر ارتفاع ساقه اصلی ………………53
شکل 4-2- اثر دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی …………………….54
شکل 4-3- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی ……………………..55
شکل 4-4- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر طول ریشه …………………….58
شکل 4-5- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر طول ریشه ………………………59
شکل 4-6- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر کلروفیل ………………………60
شکل 4-7- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر کلروفیل ……………………….60
شکل 4-8- اثر متقابل سطوح مختلف بسترهای کاشت بر تعداد شاخه جانبی ……………………..62
شکل 4-9- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر تعداد شاخه جانبی ……………………..62
شکل 4-10- اثرسطوح مختلف بسترهای کاشت بر قطر ساقه …………………….63
شکل 4-11- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر قطر ساقه ……………………..64
شکل 4-12- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر ساقه …………………….64
شکل 4-13- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن تر ساقه ……………………..65
شکل 4-14- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک ساقه ……………………..65
شکل 4-15- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن خشک ساقه ………………………66
شکل 4-16- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر ریشه ………………………67
شکل 4-17- اثرمقادیر مختلف دور آبیاری بر وزن تر ریشه …………………..67
شکل 4-18- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک ریشه ………………………68
شکل 4-19- اثرسطوح مختلف دور آبیاری بر وزن خشک ریشه …………………..69
شکل 4-20- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر وزن خشک ریشه …………………..69
شکل 4-21- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر برگ ………………….71
شکل 4-22- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن تر برگ ………………….71
شکل 4-23- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک برگ …………………73
شکل 4-24- اثر سطوح مختلف آبیاری بر وزن خشک برگ ……………….73
شکل 4-25- اثر متقابل بستر های کاشت و دور آبیاری بر وزن خشک برگ ……………….74
شکل 4-26- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر نیتروژن برگ ……………….75
شکل 4-27- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر نیتروژن برگ …………………76
شکل 4-28- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر نیتروژن ………………..76
شکل 4-29- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر فسفر برگ ………………..77
شکل 4-30- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر فسفر برگ ………………..78
چکیده
تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان درمناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالیهای اخیر، روشهای متفاوتی را در مصرف بهینه آبی میطلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذبهای طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه گیاه زیتون، آزمایش مورد استفاده فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور بستر کاشت در 13 سطح و دور آبیاری با دو سطح، 26 تیمار، سه تکرار، 78 پلات آزمایشی انجام شده است. برای انجام این پژوهش، رقم مانزانیلا و همچنین مقادیر مورد نیاز سوپرجاذب مصنوعی (استوکوزوب) و طبیعی (ورمی کمپوست، کمپوست زباله شهری، تفاله زیتون، ضایعات برنج، کود دامی و زئولیت) تهیه گردید. پس از پایان آزمایش شاخصهای رشد گیاه شامل ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، کلروفیل، شاخه جانبی، قطر ساقه، غلظت نیتروژن و فسفر برگ اندازهگیری شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از بستر کاشت سوپرجاذب و آبیاری تأثیر مثبت و معنیداری در سطح یک درصد بر شاخصهای ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، کلروفیل، شاخه جانبی، قطر ساقه، نیتروژن و فسفر داشت. در واکنش متقابل بستر کاشت و آبیاری بهترین نتایج نیز در ارتفاع گیاه، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و غلظت نیتروژن مشاهده شد. همچنین بیشترین ارتفاع گیاه و وزن خشک ریشه در تیمار سوپرجاذب 10 گرم در کیلوگرم خاک و دور آبیاری 5 روز مشاهده شد. واژگان کلیدی: زیتون، سوپرجاذب، دورآبیاری، ورمیکمپوست فصل اول
مقدمه و کلیات
مقدمه
باتوجه به این که در کشور ایران اقلیم خشک و نیمه خشک اغلب مناطق را تحت تأثیر قرار داده و به خصوص خشکسالیهای اخیر بر این مشکل افزوده است. هریک از گیاهان به طور اعم و گیاهان باغی به طور اخص دارای یک حداقل نیاز آبی برای رشد و تولید عملکرد مطلوب هستند .در صورتی که این حداقل نیاز، به دلایلی نتواند فراهم شود، گیاه مواجه با تنش خشکی می‌شود. درصورت بروز تنش خشکی در مراحل رشدی حساس به کمبود آب، نظیر جوانه زنی بذر و گلدهی، صدمات جبران ناپذیری به محصول وارد میشود. کاربرد و اختلاط برخی مواد افزودنی نظیر بقایای گیاهی، کود دامی، کود کمپوست و مواد پلیمری سوپرجاذب می توانند مقادیر متفاوتی آب را در خود ذخیره نموده تا در مواقع کم آبی مورد استفاده گیاه قرار گیرد.
سوپرجاذبها موجب جذب سریع و به مقدار قابل ملاحظه آب، در خود میشوند. تحقیقات انجام شده روی تاثیر آنها در خاک و در شرایط کم آبی روی برخی گیاهان موفقیت آمیز بوده و این خود به دلیل مناسب بودن قیمت، سهولت ساخت و مصرف و طیف وسیع کاربرد آنها است (ظهوریان مهر، 2003). این مواد همچنین در پزشکی و در ترکیبات داروهایی که نیاز به کنترل آزاد سازی مواد موثره دارند به کار می رود (پیپاس، 1990). از موارد دیگر کاربرد آنها می توان به استفاده در پوشک بچه به عنوان جاذب رطوبت (ظهوریان مهر]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *