مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان …

ویژگیهای اقتصادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از: متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، درآمد از شغل شالیکاری، نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی و پیشبینی شالیکاران و کارشناسان از قیمت برنج در سال ۹۳ بوده است.
۳-۷-۱-۴- دانش کنترل بلاست برنج (کارشناسان و شالیکاران)
در این قسمت متناسب با نوع روش کنترل بلاست برنج (که بیشتر از روشهای شیمیایی و زراعی استفاده می شود)، تعدادی گویه در دو قسمت الف و ب انتخاب شده که شالیکاران و کارشناسان متناسب با روش کنترلی که برای بلاست برنج استفاده مینمایند باید به آن پاسخ دهند که در قسمت کنترل شیمیایی ۹ گویه و برای کنترل زراعی ۱۸ گویه تعریف شده است.
۳-۷-۱-۵- نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران
این بخش از پرسشنامه شامل۴ گویه است.
۳-۷-۱-۶- مشارکت اجتماعی شالیکاران
ضرورت مشارکت مردمی از آنجا نشات میگیرد که در محیط پیچیده و متغیر موجود، شرایط پاسخگویی به نیازها و مشکلات، در یک فرد به تنهایی جمع نمیشود و بهترین حالت، همکاری و مشارکت تمامی افراد ذینفع برای حل مسائل و بهبود اوضاع است. با مشارکت افراد، یک سیستم غیرمتمرکز ایجاد میشود و منجر به اثربخشی ترویج میگردد (Thompson, 1995). این بخش شامل ۳ گویه است.
۳-۷-۱-۷ – فعالیتهای آموزشی – ترویجی شالیکاران
ترویج نیروی محرکه تمامی بخشهای فعال در نظام کشاورزی محسوب میشود، زیرا از یک سو با جامعه اجرایی و علمی کشاورزی و از سوی دیگر با بهرهبرداران ارتباط دارد و هر یک از این زیربخشها برای اجرای صحیح برنامههای خود به این ساز و کار ارتباطی نیاز دارند (صبوری و همکاران، ۱۳۹۰).
این بخش در پرسشنامه شامل چهار گویه است.
۳-۷-۱-۸- دانش فنی
این بخش از پرسشنامه شامل ۹ گویه است.
۳-۷-۱-۹- اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج
۳-۷-۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار میگیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر میکند (بهبودیان، ۱۳۸۵). متغیر وابسته در این تحقیق روشهای کنترل بیماری بلاست برنج بودند که شامل کنترل شیمیایی، زراعی، بیولوژیک و کشت ارقام مقاوم است که مقایسه اقتصادی روی آنها انجام گرفت.
۳-۸- فرضیههای تحقیق
۳-۸-۱- بین سابقه برنجکاری شالیکاران استفادهکننده از کنترل زراعی و سابقه برنجکاری شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد.
۳-۸-۲- بین سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفادهکننده از کنترل زراعی و سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد.
۳-۸-۳- بین روش کنترل و سن پاسخ دهندگان از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
۳-۸-۴- بین جنسیت پاسخدهندگان و روش کنترل بیماری از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
۳-۸-۵- بین نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی در مورد روش کنترل بیماری و نظر کشاورزان از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شیوههای کمی است که در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.
۳-۹-۱- آمار توصیفی
محقق در بخش آمار توصیفی تنها به توصیف دادهها پرداخته و درصدد اثبات و یا رد فرضیه خاصی نبوده و در هر مرحله، تنها یک متغیر مورد بررسی قرار میگیرد و روابط بین متغیرها مد نظر نیست (کلانتری، ۱۳۸۵).
در بخش آمار توصیفی ابتدا جداول توزیع فراوانی، درصد، فراوانی تجمعی، شاخصهای گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه و نما و از انحراف معیار بعنوان شاخص پراکنش از مرکز استفاده شده است.
در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی بوده و به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود.
برای گروهبندی پاسخگویان برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، فعالیتهای آموزشی- ترویجی ودانش فنی شالیکاران در زمینه کنترل بلاست برنج، دانش در زمینه اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج از رابطه فاصل میانگین از انحراف معیاراستفاده شده که در این روش نحوه تبدیل امتیازات کسب شده به چهار سطح به شرح زیر برآورد شده است:
رابطه (۱)
A: A < Mean –SD ضعیف =
B :Mean –SD ≤ B ≤ Mean متوسط =
C: Mean < C ≤ Mean + SD خوب =
D :Mean + SD > D عالی =
۳-۹-۲- آمار استنباطی
جهت بررسی روابط بین متغیرها و تفاوت موجود در بین گروههای مورد مطالعه در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی از آمار استنباطی استفاده میگردد (کلانتری، ۱۳۸۵).
در این تحقیق با استفاده از آزمون کایدو، نسبت به مقایسه میانگین دو گروه استفادهکننده از کنترل زراعی و کنترل شیمیایی رابطه بین متغیرهای مستقل اقدام شد. ضمناً جهت بررسی اقتصادی روش کنترل زراعی در مقایسه با کنترل شیمیایی، از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه و نیز آمار موجود در مدیریت حفظ نباتات استان گیلان استفاده گردید.
نرمافزارهای مورد استفاده در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها SPSS است.
فصل چهارم

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.