پایان نامه ها

سازگاری زناشویی

غیراتیسم
05/11
79/1

در متغیر سازگاری زناشویی و خردهمقیاسهای مربوط به این متغیر نمرات به دست آمده برای مادران گروه اتیسم کمتر از نمرات به دست آمده برای مادران گروه عادی میباشد که نمرات پاینتر در این متغیر نشان دهندهی سازگاری زناشویی پایینتر میباشد.
4-2یافتههای استنباطی

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعتعارض نقش، زنان شاغل، درمان راه حل محور

دیدگاهتان را بنویسید