پایان نامه ها

سازگاری زناشویی

دانلود پایان نامه

غیراتیسم
05/11
79/1

در متغیر سازگاری زناشویی و خردهمقیاسهای مربوط به این متغیر نمرات به دست آمده برای مادران گروه اتیسم کمتر از نمرات به دست آمده برای مادران گروه عادی میباشد که نمرات پاینتر در این متغیر نشان دهندهی سازگاری زناشویی پایینتر میباشد.
4-2یافتههای استنباطی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعمالکیت صنعتی، مناطق آزاد تجاری، ثبت اختراعات، مالکیت معنوی

دیدگاهتان را بنویسید