دانلود پایان نامه درباره فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی

گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
خیلی کم
125
46.3
46.8
46.8
کم
105
38.9
39.3
86.1
متوسط
34
12.6
12.7
98.9
زیاد
3
1.1
1.1
100.0
کل
267
98.9
100.0 بی پاسخ
3
1.1
کل
270
100.0 نمودار شماره7-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان رضایتشان از کیفیت اینترنت دانشگاه از مجموع پاسخگویان 86.1 درصد به میزان کم و خیلی کم از کیفیت اینترنت دانشگاه رضایت داشتند. 12.7 درصد در حد متوسط و تنها 1.1 درصد در حد زیاد راضی بوده اند.
جدول شماره8-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر رایانه
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
خیلی کم
2
.7
.7
.7
کم
19
7.0
7.0
7.8
متوسط
147
54.4
54.4
62.2
زیاد
76
28.1
28.1
90.4
خیلی زیاد
26
9.6
9.6
100.0
کل
270
100.0
100.0
نمودار شماره8-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر رایانه
از مجموع پاسخگویان 54.4 درصد در حد متوسط، 37.7 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد و 7.7 درصد نیز به میزان کم و خیلی کم بر رایانه تسلط داشته اند. جدول شماره9-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر زبان انگلیسی
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
خیلی کم
22
8.1
8.2
8.2
کم
56
20.7
20.9
29.1
متوسط
147
54.4
54.9
84.0
زیاد
30
11.1
11.2
95.1
خیلی زیاد
13
4.8
4.9
100.0
کل
268
99.3
100.0 بی پاسخ
2
.7
کل
270
100.0 نمودار شماره9-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر زبان انگلیسی
از مجموع پاسخگویان 54.9 درصد در حد متوسط، 29.1درصد به میزان کم و خیلی کم و 16.1 درصد نیز به میزان زیاد و خیلی زیاد بر زبان انگلیسی تسلط داشته اند. جدول شماره 10-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر اینترنت
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
خیلی کم
1
.4
.4
.4
کم
13
4.8
4.8
5.2
متوسط
152
56.3
56.5
61.7
زیاد
74
27.4
27.5
89.2
خیلی زیاد
29
10.7
10.8
100.0
کل
269
99.6
100.0 بی پاسخ
1
.4
کل
270
100.0 نمودار شماره 10-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر اینترنت
از کل پاسخگویان 56.5 درصد در حد متوسط، 38.3 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد و 5.2 درصد نیز به میزان کم و خیلی کم بر اینترنت تسلط داشته اند.
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *