No category

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه

در مطالعه اي نيز اثرات ضد ميکروبي عصاره هاي اين گياه نشان داده شده است. هشت ماده فنولي جدا شده از محلول ان-بوتانول عصاره هاي اين گياه اثرات ضد ميکروبي داشتند که از اين ميان کلروژنيک اسيد، سينارين، لوتئولين-7-رتينوزيد و سيناروزيد باز دارنده هاي نسبتا قوي نسبت به فنوليک هاي 3 و 5- دي ا کافئوييل کينيک اسيد، 4و5-دي ا کافئوييل کينيک اسيد، آپي ژنين-7-روتينوزيد و آپي ژنين-7-ا-بتا- دي گلوکوپيرانوزيد بودند به طوري که غلظت باز دارنده اين اجزاء بين 50 و 200ميکروگرم در ميلي ليتر بود(103).
عصاره اين گياه به عنوان منبعي از آنتي اکسيدان طبيعي در برابر آنتي اکسيدان هاي سنتتيک شناخته شده است. اين آنتي اکسيدان ها از قبيل ويتامين c، هيدروکسيناميد اسيد و فلاوون ها هستند در اين مطالعات فعاليت محافظتي اين گياه در موش صحرايي تاييد شده است(61،72).
در مطالعه اي براثرات بازدارندگي گياه کنگر فرنگي بر تشکيل تومورهاي پوستي در موش سوري مشاهده شد که ناشي از فيتواسترول هاي اين گياه به نام هاي تاراکساسترول و فاراديول است(100). همچنين اثرات ضد درد و ضد التهاب و اثرات بر روي سمپاتوآدرنال در موش صحرايي گزارش شده است(62).
مطالعات نشان داده است که ترکيبات موجود در برگ کنگر فرنگي مانند سينارين و لوتئولين ممکن است در کاهش سنتز و ميزان کلسترول خون نقش داشته باشد(64).
طبق نظر کميسيون E آلمان ميزان 6 گرم گياه خشک يا مشابه آن (مجموعا 3بار در روز) جهت درمان بد هضمي غذا قابل مصرف مي باشد(35).
در مطالعات حيواني به عمل آمده بر روي موش صحرايي اثرات صفرا آور، پايين آورنده کلسترول و چربي خون عصاره هاي تام و خالص سازي شده نسبت به عصاره تام گياه از فعاليت بسيار بالاتري برخوردار
مي باشند که احتمالا به غلظت بالاي مشتقات مونوکافئيل کينيک نظير اسيد کلروژنيک و نئوکلروژنيک(در مقايسه با مشتقات دي کافئيل کينيک نظير سينارين) در عصاره هاي خالص سازي شده مربوط است(11،20) بررسي هاي invivo بر روي موش هاي صحرايي نشان داده است که مصرف عصاره هاي کنگر فرنگي به صورت خوراکي قبل از تجويز تتراکلريد کربن قادر است کبد اين جانوران را در مقابل آسيب ناشي از تتراکلريدکربن محافظت نمايد(11،20) همچنين اثرات ترميم کبدي براي حيواناتي که بخشي از کبد آنها برداشته شده است گزارش شده است(11،20). مطالعات انجام يافته ثابت نموده است که مصرف عصاره کنگرفرنگي مي تواند تعداد سلول هاي دو هسته اي کبد و غلظت RNA داخل سلولي را افزايش دهد(11،20) بر اساس اين مطالعات سينارين تنها ترکيبي است که فعاليت محافظت کننده سلولي و محافظت کننده کبدي برجسته اي از خود نشان مي دهد(11،20) به دنبال آزمايشات فوق در مطالعات انساني سينارين به 17 مريض با هيپرليپوپروتئينمي فاميلي نوع IIa وIIb که غلظت چربي خون آنها تنها با رژيم غذايي ثابت نگهداشته شده بود تجويز و اثر آن بررسي شد(سينارين به مقدار 250 تا 750ميلي گرم در روز و 15 دقيقه قبل از غذا تجويز گرديد). بر اساس نتايج حاصل، در خلال 3 ماه بررسي، سينارين تاثيري در مقدار کلسترول و تري گليسريد سرم نداشته است(11،20). اين يافته ها از يک سو با پاره اي از مطالعات پيشين هم جهت بوده اما از سويي ديگر با ساير بررسي ها که ثابت مي نمايد سينارين با دوز هاي روزانه 60 تا 1500 ميلي گرم قادر است غلظت سرمي کلسترول و تري گليسريدها را پايين آورد در تضاد مي باشد(11،20). بر پايه مطالعات برخي از محققين سينارين تنها در دوز هاي بالا موثر بوده و دوام اثر آن نيز نسبتا کوتاه است. از آنجايي که سينارين يک دي استر مي باشد چنين به نظر مي رسد که در برابر استرازهاي موجود در خون و مايعات بافتي بسيار حساس بوده و هيدروليز مي شود بنابراين تجزيه سينارين توسط استرازها مي تواند دوزهاي بالاي مورد نياز جهت فعاليت بيولوژيک راتوضيح دهد(11،20).
نتايج اوليه نشان مي دهد که سينارين کلسترول سرم را از طريق افزايش دفع صفراوي استرول ها و نيز با افزايش ترشح و تخليه صفرا کاهش مي دهد. لذا با توجه به اين يافته مهم سينارين بايستي جزو ترکيبات مهم و قدرتمند کاهنده کلسترول خون باشد. اما متاسفانه چنين نبوده وعلاوه بر دوزهاي بالاي مورد نياز دوره زماني طولاني مدت نيز جهت تنظيم سوخت وساز کلسترول ضروري مي باشد(55). نهايتا اگرچه سينارين به طور کلاسيک مسبب اثرات کنگرفرنگي محسوب مي شود با اين حال برخي از محققين مشتقات مونوکافئيل کينيک نظير اسيد کلروژنيک و اسيد نئوکلروژنيک را موثر دانسته و برخي ثابت نموده اند که مخلوط اسيد الکل هاي موجود در گياه اثر تنظيمي بر ترشح صفرا دارند(79).
فصل دوم
روش تحقيق
2-1- مواد و و وسايل و تركيبات شيميائي مصرفي
1- شناسایی علل اجتماعی که در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر هستند.
2- شناسایی علل عاطفی که موج اعتیاد به مواد مخدر شده اند.
3- شناخت عوامل تحصیلی که منجر به اعتیاد شده اند.
هدفهای فرعی
1- تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدر
2- تعیین رابطه بین میزان تحصیلات و اعتیاد به مواد مخدر
3- تعیین رابطه بین سن جنسیت و اعتیاد به مواد مخدر
4- شناخت مواد مخدری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
پرسش فرضیه های پژوهش :
پرسشهای پژوهش
1- آیا کنترل خانواده بر اعتیاد جوانان مؤثر است؟
2- آیا وضعیت اقتصادی در اعتیاد جوانان تأثیر گذار است؟
3- آیا مذهب در اعتیاد تأثیرگذار است؟
4- آیا میزان تحصیلات در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر است؟
5- آیا پرخاشگری در کودکی بر اعتیاد در جوانی مؤثر است؟
فرضیه های پژوهش
1- میزان تأثیر کنترل خانواده بر بروز اعتیاد
2- میزان تأثیر وضعیت اقتصادی بر بروز اعتیاد
3- میزان تأثیر مذهب بر بروز اعتیاد
4- میزان تأثیر تحصیلات بر بروز اعتیاد
5- میزان تأثیر پرخاشگری بر بروز اعتیاد
تعاریف نظری و عملیاتی
اعتیاد : اعتیاد را به عادت کردن3، خو گرفتن، خوگر شدن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت آمیز به مادة مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده شود اعتیاد نام دارد.
اصطلاح اعتیاد به سهولت قابل تعریف نیست، اما عواقب آن به صورتهای مختلف نظیر کم شدن تحمل4و وابستگی بدنی5 هویدا می شود.
در طب جدید به جای کلمة اعتیاد، وابستگی به دارو 6 به کار می رود که دارای همان مفهوم دقیق تر و صحیح تر است. مفهوم این کلمه آن است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می کند، به طوری که که بر اثر دستیابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست می دهد؛ در حالی که نرسیدن دارو به خماری، دردهای جسمانی و احساس ناراحتی و عدم تأمین دچار می شود (فدائی و سجادی، 1365، 19) .
معتاد : معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر یا دارو شده باشد، یا به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته می شود (برژره، 1368: 5)
بنابراین، معتاد به کسی گفته می شود که در نتیجة استعمال متمادی دارو در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده به شیوه ای که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن می گردد. از این رو، پس از مدتی شخص مقادیر بیشتری از دارو را می تواند بدون بروز ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن وی نرسد، اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت (عوارض و تظاهرات جسمانی و روانی در موقع نرسیدن مواد مخدر به بدن) در او ایجاد می شود. (اورنگ، 1367: 5) .
دارو مخدر : از نظر آسیب شناسی که پس از آن مصرف چنان تغییراتی را در انسان به وجود آورد که از نظر اجتماعی قابل قبول و پذیرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت و واکنش نشان دهد.
آن دارو مخدر است (ستوده 1382 ص 192) هر ماده ای که با تأثیر روی وظایف سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات روانی، رفتاری و جسمانی در انسان باشد ماده مخدر نامیده می شود. (پروانه مجد1382)
همسالان : افراد متعلق به این گروهها از موقعیت و وضعیت نسبتاً مساوی و روابط نزدیک برخوردارند و کاملاً حول محور منافع و علایق اعضا قرار دارد. (ستوده ، 1381، ص 44)
جرم : هر عملی که در خور مجازات باشد جرم است (دورکیم)، جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات قانون رسمی کشور باشد (صناعی 1341)
خانواده : خانواده، اساسی ترین نهاد جامعه پذیر کردن کودکان، بویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح کودکان را آماده می سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی کنند و به عنوان افراد بالغ نقشهای سودمندی را در جامعه برعهده گیرند. کودکان در فرآیند جامعه پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانند سازی را که از مهمترین شیوه های انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است، یاد می گیرند. در حقیقت در خانواده است که کودکان می آموزند که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است و چه چیزی خوب و چه چیزی بد. (ستوده ، 1382، ص 40)
وسایل ارتباط جمعی : به ابزاری گفته می شود که در یک جامعه از آن برای ابلاغ پیامها و بیان افکار و انتقال مفاهیم به دیگران استفاده می شود.
مدرسه : نخستین محیطی که کودک بعد از خانواده وارد آن می گردد مدرسه است. مدرسه به خاطر تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزشهای اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد یکی از مراکز مهم اجتماعی کردن فرد تلقی می گردد.
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته :
تأثیر علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد
متغیر مستقل متغیر وابسته
فصل دوم
بررسی پیشینة پژوهش
تاریخچة اعتیاد :
مصرف مواد مخدر شاید بهتر از دیگر انواع انحرافات نشان میدهد که تا چه خدی هر جامعه ای، بر حسب زمان، مکان، جنس، سن، قوم، قبیله، طبقه مسائل جامعوی را تعریف، تجدید و باشکال متفاوت تعبیر و ارزش گذاری میکند. کاربرد «مواد مخدر» بعنوان آرام بخش یا «نوشدارو» و نیز بعنوان «مکیف» و «نشعه و خلسه آور» از 5000 سال پیش از میلاد برای سومبریان، بابلیان و مصریان … شناخته شده بود تا بدان حد که در برخی از ادیان و در میان بعضی از اقوام مصرف اندک آن جنبه آئینی و قداست داشته است بطوری که در دین زرتشت گرد دانه درخت هوم را در شیر حل کرده در پاره ای از مراسم دینی میخوردند؛ آرتک ها در جریان تقدیم قلب تپان قربانی انسان به خورشید خداجوانی را مخدر میساختند و در مسیحیت، شراب بعنوان محملی برای گردهمائی و تجدید مودت و نمادی از خون مسیح هم بوده باشد، در اکثر اعیاد و مراسم دینی نوشیده میشود. کاربرد توتون و تنباکو در میان سرخ پوستان نیز بیشتر جنبه آئینی و تشریفاتی داشته بویژه «هم چپقی» برای برقراری و دوام صلح، بصورت نمادین، از اهمیت وافری برخوردار بوده است. توتون و تنباکو تنها در دست سفید پوستان سوداگر اروپائی بماده مصرف روزانه تبدیل شدند و گرنه سرخپوستان استفاده آن ها را به اعیاد و آئین ها، بوسلیه افراد برجسته، محدود کرده بودند.
کاربرد حشیش در تاریخ ایران زمین نقش حساسی داشته است : بطوری که فرقه اسماعیلیه را «حشاشیون» نیز مینامند. برخی از واژه شناسان اروپائی معتقدند که واژة assassin فرانسه بمعنای «قاتل» تحریف شده واژه «حشاشیون» میباشد که بعدها اسم مصدری بصورت assassina یا «آدم کشی» نیز از آن ساخته اند.
در این راستان میگویند رهبران فرقه اسماعیلیه از حشیش، که شیره شاهدانه است، برای ایجاد حالت خلسه در برخی از پیروان استفاده کرده تصمیمات خود را با

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردسلامت روان، رسول اکرم (ص)، پرسش نامه

دیدگاهتان را بنویسید