تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی

………………………………………………………………….
جدول ۱۴-۴: اشتراکات گویه های ابزار تحقیق ……………………………………………………………………
جدول ۱۵-۴: نتایج سهم واریانس هر یک از شاخص ها (عوامل ۴گانه آمیخته بازاریابی)…………………………………
جدول ۱۶-۴: نتایج تحلیل مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سوالات (گویهها)…………….
جدول ۱۷-۴: نتایج ارزیابی پایایی عامل های تصمیمات مشتریان……………………………………………………
جدول ۱۸-۴: ارتباط بین شاخص‌ها و عامل‌های عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه …………………
جدول ۱۹-۴: ارتباط بین عامل‌های عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………………….
جدول ۲۰-۴: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………….
جدول ۲۱-۴: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان………………………………………..
جدول ۲۲-۴: وضعیت عامل ها …………………………………………………………………………………..
جدول ۲۳-۴: وضعیت سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………
جدول ۲۴-۴: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی عوامل ۴گانه ترجیحات مشتریان …………………………..
جدول ۲۵-۴: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات ۱ تا ۴ از عامل قیمت ……………………………..
جدول ۲۶-۴: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات ۵ تا ۹ از عامل مکان ………………………….
جدول ۲۷-۴: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات ۱۰ تا ۱۵ از عامل ترویج …….……………………….۹۲
جدول ۲۸-۴: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات ۱۶ تا ۲۰ از عامل محصول ……………………………..۹۳
شکلها و نمودارها

۵
۵
۵
۱۸
۲۴
۲۸
۳۰
۴۰
۴۱
۴۱
۴۵
۴۷
۴۸
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷