دسته بندی علمی – پژوهشی : تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی- …

 • با شناخت عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان و جذب آنها میتوان رهنمودهایی را برای مدیران مختلف باشگاه های ورزشی در زمینه مدیریت مطلوب تر نیازها و خواست های مشتریان ارائه داد.
 • برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  با در نظر گرفتن موارد مذکور، امید است نتایج پژوهش حاضر بتواند عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان و جذب آنها به باشگاه های ورزشی را به خوبی شناسایی نموده و برنامه ریزیهای آتی را در جهت مدیریت آن‌ها، هموار نماید.
  اهداف پژوهش
  الف). هدف کلی
  هدف کلی این پژوهش تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با رویکرد عناصر آمیخته بازاریابی است.
  ب). اهداف اختصاصی

  1. تعیین ثبات درونی پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه
  2. تعیین رابطه بین شاخص ها یا عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی (عناصر محصول، قیمت، مکان و ترویج). بر تصمیم مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی

  ۳٫تعیین رابطه بین عوامل و مفهوم عوامل موثربر تصمیم مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی

  1. تعیین وضعیت هر یک از عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی و مقیاس کل تصمیم گیری مشتریان
  2. تعیین وضعیت هر یک از گویهها، آمیخته بازاریابی و مقیاس کل تصمیم گیری مشتریان
  3. تعیین اولویت بندی هر یک از عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان

  ۷- تعیین اولویت بندی هر یک از گویهها آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان
  فرضیه های پژوهش
  الف). فرضیه کلی
  عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با رویکرد عناصر آمیخته بازاریابی کدامند؟
  ب). فرضیه های اختصاصی

  1. آیا مقهوم وعوامل آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان از ثبات درونی قابل قبول معنی داری برخوردار است؟

  ۲ . آیا بین شاخص ها یا عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی (عناصر محصول، قیمت، مکان و ترویج). بر تصمیم مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد؟
  ۳٫آیا بین عوامل و مفهوم عوامل موثربر تصمیم مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد؟
  ۴٫آیا هر یک از عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی ومفهوم کل تصمیم گیری مشتریان از وضعیت قابل قبول معنی داری برخوردار است؟

  1. هر یک از گویهها آمیخته بازاریابی ومفهوم کل تصمیم گیری مشتریان از وضعیت قابل قبول معنی داری برخوردار است؟

  ۶٫آیا بین اولویت بندی هر یک از عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
  ۷- آیا بین اولویت بندی هر یک از گویهها آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
  پیشفرضهای پژوهش
  پژوهش حاضر بر اساس پیش فرض‌زیر انجام گرفته است:
  ۱- نمونه‌های پژوهش با علم، آگاهی و صداقت به همه سوالات پرسشنامه پاسخ دادهاند.
  ۲- شرایط آزمون برای همه آزمودنی ها یکسان بوده است.
  محدودیتهای پژوهش
  محدودیتهایی که توسط پژوهشگر کنترل شده: