بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۱۱

شکل ‏۴-۵: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر رشته تحصیلی
از مجموع۸ نفرپیمانکاری که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۱نفر مهندس تاسیسات، ۶نفر مهندس عمران و۱ نفر از سایر رشته هاهستند.
شکل ‏۴-۶: مشخصات جامعه آماری پیمانکاران از نظر رشته تحصیلی
از مجموع ۲۳نفر کارشناس فنی اداره کل نوسازی مدارس استان یزدکه به پرسشنامه پاسخ دادند، ۵ نفر مهندس تاسیسات، ۱۵ نفر مهندس عمران، ۲ نفر مهندس معماری و۱ نفر از سایر رشته هاهستند.
شکل ‏۴-۷: مشخصات جامعه آماری کارشناسان استان یزد از نظر رشته تحصیلی
از مجموع ۲۸نفر کارشناس فنی سایر استانها که به پرسشنامه پاسخ دادند، کلا” رشته عمران می باشند.

مشخصات جامعه آماری از نظر سابقه همکاری با نوسازی مدارس

از مجموع ۱۵ نفرمشاور که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۴ نفر با سابقه زیر ۵ سال، ۱۰ نفر بین ۵ و ۱۰ سال و ۱ نفر نیزبا سابقه بیش از ۱۰ سال همکاری با این سازمان را دارا هستند.
شکل ‏۴-۸: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر سابقه همکاری با سازمان
از مجموع ۸ نفرپیمانکار که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۲ نفر با سابقه زیر ۵ سال، ۴ نفر بین ۵ و ۱۰ سال و ۲ نفر نیزبا سابقه بیش از ۱۰ سال همکاری با این سازمان را دارا هستند.
شکل ‏۴-۹: مشخصات جامعه آماری پیمانکاران از نظر سابقه همکاری با سازمان
از مجموع ۲۳ نفرکارشناس فنی اداره نوسازی استان یزد که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۵ نفر با سابقه زیر ۵ سال، ۱۱ نفر بین ۵ و ۱۰ سال و ۷ نفر نیزبا، سابقه بیش از ۱۰ سال همکاری با این سازمان را دارا هستند.
شکل ‏۴-۱۰:مشخصات جامعه آماری کارشناسان یزد از نظر سابقه همکاری با سازمان
از مجموع ۲۸ نفرکارشناس فنی سایر استانها که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۴ نفر با سابقه زیر ۵ سال، ۱۲ نفر بین ۵ و ۱۰ سال و ۱۲ نفر نیزبا، سابقه بیش از ۱۰ سال همکاری با این سازمان را دارا هستند.
شکل ‏۴-۱۱: مشخصات جامعه آماری کارشناسان سایر استانها از نظر سابقه همکاری با سازمان

آمار توصیفی مربوط به هر یک از چالش ها

با توجه به پاسخ های دریافت شده از کارشناسان اداره نوسازی مدارس استان یزد در مورد هر یک از چالش ها، نتایج حاصله در جدول ذیل خلاصه شده است.نکته جالب توجه در این جدول آن است که اکثر پاسخ دهندگان، چالش های شناسایی شده را دارای تاثیر متوسط به بالا می دانند و پاسخ کم و بسیار کم، جز در مورد معدودی از عوامل درصد پایینی را به خود اختصاص داده است.
جدول ‏۴-۱: نتایج به دست آمده برای هر یک از چالش ها برای کارشناسان یزد

ردیف بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیارکم
۱ ۱۷٫۴% ۶۵٫۲% ۸٫۷% ۴٫۳% ۴٫۳%
۲ ۵۲٫۲% ۳۰٫۴% ۱۳% ۱% ۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است