متن کامل – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری

با توجه به حجم جامعه آماری دبیران که تعداد آن ۶۹۴ نفر می باشد، حجم نمونه آن با توجه به فرمول کوکران و سطح خطای ۰۵/۰ به دست آمده، به شرح جدول زیر است که به صورت نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.

جدول ۳-۲: توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش

نوع مدرسه فراوانی درصد
نظری ۱۹۷ ۴۹%
فنی- حرفه ای ۱۱۱ ۲۷%
کار و دانش ۹۹ ۲۴%
جمع ۴۰۷ ۱۰۰%

نمودار ۳-۱: توزیع فراوانی نمونه تحقیق به تفکیک نوع مدرسه

۵- روش و ابزار جمع آوری داده ها

در آغاز، پژوهشگر با ارائه معرفی نامه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ورامین معرفی گردید.
سپس محقق، به شکل میدانی با مراجعه به مدارس ضمن ارائه معرفی نامه و توضیحاتی در مورد تحقیق و نحوه اجرای آن، پرسشنامه ها را بین دبیران توزیع نمود.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه عملکرد آموزشی و پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی بوده است.

۵-۱- مقیاس سنجش قابلیت های کارآفرینی

ابزار گردآوری اطلاعات در مورد متغیر «قابلیت های کارآفرینی» پرسشنامه ای با ۳۱ عبارت به صورت بسته پاسخ و براساس طیف ۵ درجه ای لیکرت است که با اقتباس از «ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی» و «تست استاندارد جامع کارآفرینی» طراحی گردیده است.
ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی، در کتابی که به همین عنوان می باشد منتشر شده است. این کتاب حاصل پژوهشی میدانی بسیار جامعی است که در داخل کشور با هدف طراحی ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان انجام شده است. این ابزار بومی ۸ ویژگی شخصیتی کارآفرینان را اندازه گیری می کند: ریسکپذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی. از مجموع آنها هم ویژگی کلی کارآفرینی حاصل می آید.
تست استاندارد جامع کارآفرینی، نیز پرسشنامه ای است که توسط مؤسسه توسعه کارآفرینی در هند طراحی گردیده است. برخی از عبارات این پرسشنامه توسط زالی و همکاران (۱۳۸۶) با توجه به شرایط بومی و فرهنگی کشور از لحاظ جمله بندی و ظاهری اصلاح شده است.
نهایتاً از تلفیق این دو پرسشنامه، پرسشنامه ای حاصل شد که مؤلفه های توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام را مورد سنجش قرار می دهد.

۵-۱-۱- روایی:

هر آزمون هنگامی رواست که همان چیزی را بسنجد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است. در مطالعه حاضر با توجه به اینکه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است، پرسشنامه از روایی کافی برخوردار است.

۵-۱-۲- پایایی:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است