دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …

این بخش از پرسشنامه متغیر نوآوری سازمانی را از دیدگاه کارکنان بیمه آسیا شهر تهران، بر اساس پرسشنامه ای برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (۲۰۱۳) مورد سنجش قرار می دهد. مشخصه‌های این بخش از پرسشنامه به همراه تعداد سنجه های آن در جدول ۳-۵ ارائه گردیده است.

جدول ۳-۵- بخش نوآوری سازمانی

عنوان تعداد سنجه ها مقیاس شکل پاسخ
نوآوری سازمانی ۷ ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

اعتبار و روایی ابزار تحقیق

یکی از مهمترین جنبههای هر پژوهش، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و داده های لازم جهت تجزیه و تحلیل نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازه گیری باید از روایی[۱۴۸] و پایایی[۱۴۹] لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند دادههای متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق دادهها و تجزیه و تحلیل آنها فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سوالات پژوهش پاسخ دهد. ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند (حافظ نیا، ۱۳۸۳). ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری دو مولفه روایی و پایایی سنجیده میشود تا صحت و درستی ابزار مذکور تایید شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

روایی پرسشنامه

در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش تایید استاد محترم راهنما و خبرگان استفاده شد. به این منظور پرسشنامه در اختیار استاد محترم راهنما قرار گرفت و از آنان در مورد هر سوال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط، نظر خواهی شد و مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی پرسشنامه

پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که از مهمترین و رایجترین روشها میباشد استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه زیر استفاده میشود (مومنی، ۱۳۸۹).
 
در این رابطه ضریب پایایی کل آزمون، k تعداد سوالات (بخش های) آزمون، واریانس نمرات سوال (بخش) j و واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) میباشد. ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار مینیمم که توسط نانلی[۱۵۰] (۱۹۸۷) پیشنهاد گردید یعنی ۷/۰ باشد از پایایی مناسبی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه و ابعاد آن به شرح جدول ۳-۶ برآورد گردید. این برآورد با توجه به اینکه بالاتر از حداقل مقدار ۷/۰ می باشد بیانگر این است که پرسشنامه های مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار است (جدول ۳-۶).

جدول ۳-۶- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ابعاد پرسشنامه سؤالات مربوطه آلفای کرونباخ
اعتماد سازمانی ۱ تا ۴ ۷۴۰/۰