دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …

۲- سؤالات پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:
الف) متغیرهای جمعیت شناختی: در این قسمت سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد. سوالات جمعیت شناختی شامل سؤالاتی نظیر سن، سطح تحصیلات، جنسیت، وضعیت تأهل و … پاسخ دهندگان می باشد.
ب) سؤالات تخصصی: سؤالات اختصاصی سوالات مرتبط با بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا شهر تهران می باشد. طراحی پرسشنامه در این بخش به صورت بسته می باشد در این بخشها، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم در پاسخنامهای که بصورت طیف پنج گزینهای لیکرت[۱۴۷]تنظیم گردیده است، مشخص نمایند (جدول ۳-۱).

جدول ۳-۱ طیف لیکرت

گزینه انتخابی کاملاً مخالفم ممخالفمخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

بخش سنجش اعتماد سازمانی

این بخش از پرسشنامه متغیر اعتماد سازمانی را از دیدگاه کارکنان بیمه آسیا شهر تهران، بر اساس پرسشنامه ای برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (۲۰۱۳) مورد سنجش قرار می دهد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه تعداد سنجه های آن در جدول ۳-۲ ارائه گردیده است.

جدول ۳-۲- بخش اعتماد سازمانی

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
عنوان مقیاس شکل پاسخ
اعتماد سازمانی ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت