مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی …

۵) جمع آوری اطلاعات
۶) تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار Spss
۷) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

روشهای گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه ای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و پایگاه های اینترنتی استفاده شده است.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش کارکنان بیمه آسیا شهر تهران درباره موضوع مورد مطالعه از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شده است.

جامعهآماری تحقیق

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۷). جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بیمه آسیا شهر تهران می‌باشد. لذا جامعه آماری دارای ساختاری متجانس و یکپارچه می باشد.

    1. نمونهآماری

از آنجائی که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت بیمه آسیا شهر تهران بوده و تعداد آنها معین می باشد، جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول ککران استفاده گردید:
 
که در آن:
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق ۱۱۱۸ نفر می‏باشد)
p= نسبت توزیع صفت در جامعه
z/2= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای ۰۵/۰، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ می‏باشد).
d= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معمولاً در علوم اجتماعی برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته می‏شود.) ( رفیع پور، ۱۳۷۸).
نکته‏ای که لازم است در خصوص این فرمول، گفته شود آن است که چنان‏چه مقدار p در دسترس نباشد، می‏توان مقدار ۵/۰ را برای آن در نظر گرفت (آذر و مومنی، ۱۳۸۷ )، که در این حالت، این فرمول بزرگترین و محافظه ‏کارانه‏ترین عدد ممکن را به دست خواهد داد، که در این تحقیق نیز عدد ۵/۰ برای آن در نظر گرفته شد.
 
بنابراین حداقل حجم نمونه لازم ۲۸۶ نفر می‏باشد که این تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

روش نمونهگیری

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق حاضر بدین شرح است که:
الف) قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.
ب) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل بیمه آسیا شهر تهران میباشد.
ج) قلمرو زمانی: توزیع پرسشنامه تحقیق حاضر در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ صورت پذیرفته است.

ابزار سنجش

ابزار سنجش وسایلی هستند که پژوهشگر به کمک آنها قادر است اطلاعات موردنیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از : پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک. در این پژوهش از ابزارهای بررسی اسنادو مدارک و پرسشنامه برای جمع آوری پاسخهای جامعه مورد پژوهش استفاده شد. پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبی است، که حول متغیرهای یک مسأله پژوهش تنظیم میشود که به شکل حضوری یا غیرحضوری، مستقیم یا غیرمستقیم توسط پاسخگو تکمیل میگردد. در این پژوهش، پرسشنامه سوالات با استفاده از مقیاس‌های اسمی و ترتیبی اندازهگیری شد. مقیاسهای اندازهگیری واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیتها در ابزارهای گردآوری اطلاعات بکار می روند (حافظ نیا،۱۳۷۳).
پرسشنامه شامل ۲ بخش عمده می‌باشد :
۱- نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیلهی پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضهی داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال‌ها را عرضه کند.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,