بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی- قسمت 25

  • میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی؛ قلیزاده، لیلا،(1391)، ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر، مجله روانشناسی مدرسه، شماره 3و4، ص 90-103.

 

  • نادری، امیر؛ حاجی حسین نژاد، غلامحسین؛ تاجیک اسمعیلی، عزیزالله؛ زین آبادی، حسن رضا،(1390)، ویژگی های اهداف فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی، فصلنامه روان شناسی تربیتی شماره بیست و چهارم، سال هشتم، ص71-98.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  • یاراحمدی، یحییو مرادی، امید،(1391)، رابطه بین ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، شماره 1، ص 1-27.

 

منابع فارسی:

 

 

    1. Bandura, A, (1997), self-Efficacy: Exercise of control .New York:.w.h.freeman company .

 

    1. Bandura, A, (2006), Adolescent development from an agnatic perspective.

 

    1. Cohen D,(٢٠٠٧), Avalibility of High school Extracurricular Sports Programs And High Risk Behaviors.journal of school health, ٢,p٨٠-٨٦ .

 

  1. Carroll, A.M, Houghton, S,wood, R .unsworth, K, Hattie, J,Gordon, L & Bo

 

we r,J,(2009), Self-efficacy and acaedemic achivement in australian high
school seudents. The mediatiny effects of academic aspions and
delinquency.Journal of Adslescence ,vol 32(4),pp 717-817.
Chang, B.G & Solomon, J, (2010), Stereotype threat test Anxiety, and 5)
specific self-efficacy as predictors of promothion Exam
performance.Group& Organization management. Vol. 35, PP. 77-107.
6)Elizabeth. M,( ٢٠٠٦), What AreExtracurricular Activities. www.wisGgeek.org

7) Guest A,( ٢٠٠٩), Aschoolevel Analaysis of Adolescent ExtracuricularActivities delinquencyand depratyion. Journal of youth .
8) Lilian, K.Y,(2012),Astudy of the attitu de,self-efficacy,Effort andadademic achivement students towards research mothods andstatistics.Journal. Educational.studies.Vol(1), pp154-183.
9) Lopez, F.G, Lent, R.W, Brown, S.D & Gore, P. A. Jr, (1997), Role of social-cognitive expectations in high school students mathematics-related interest and performance. Journal of Counseling Psychology, 44, 44-52

10) Pintrich, P. R & De Groot, E. V, (1990), Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.

11) Yazici, H, Seyis, S & Altun, F,(2011), Emotional intelligence and selfefficacy beliefs as predictors of academicachievement among high school students. Journal social and behavioral sciences,vol(15),pp2319-2323.
12) Yang, H. J, (2004), Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrolment programs in Taiwan’s technical-vocational colleges . International Journal of Educational Development,24, 283-301.
13) Zimmerman, B.J,(2008), Invertigatingsehf-reglation and motivatiou historical packground method logical developments and furure propects, Journal research american educational, 45,p166-18.
ضمائم

 

 

 

 

این پرسشنامه شامل دو بخش است. که پس از مطالعه پاسخ صحیح را علامت بزنید.
دانش آموز عزيز پس از خواندن دقيق به هر يك از سوالات اين پرسشنامه كه شامل هفت درجه است پاسخ دهيد.
شما درجه اي را كه توصيف كننده احساس يا به حقیقت نزدیک است را انتخاب نماييد.
روش پاسخ دادن:
اگر مطلب عنوان شده اصلا در مورد شما صدق نمي كند عدد 1 و اگر كاملا در مورد شما صدق مي كند عدد 7 و اگر هيچ يك از اين دو مورد نبود، به ميزاني كه مطلب در مورد شما صدق مي كند يكي از عددهاي 2 تا 6 را با علامت ضربدر يا رنگ كردن مشخص نماييد.
لطفا گزینه ای را بدون پاسخ نگذارید.
با تشکر زهرا شمسایی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
بخش اول: سوالات دموگرافیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *