بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت …

الف)منابع فارسی

 1. استیو اولیری،کیم شیهان،بازاریابی دهان به دهان،ترجمه محمد فاریابی ،خلیل رضوی،احمد اسدی افشرد،تبریز، انتشارات کهکشان دانش، ۱۳۹۲٫
 2. اگیلوی، دیوید،رازهای تبلیغات، ترجمه کورش حمیدی و علی فروزفر، تهران، انتشارات مبلغان،۱۳۸۲٫
 3. امیر شاهی، میر احمد، عباسیان ،فرزانه (۱۳۸۶)، بررسی تاثیر برداشت‌های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آنها ( مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران)، پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی ” مدیریت“، شماره ۲۵، صص ۲۹ -۵۲
 4. امیر شاهی، میر احمد، عباسیان ،فرزانه (۱۳۸۶)، بررسی تاثیر برداشت‌های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آنها ( مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران)، پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی ” مدیریت“، شماره ۲۵، صص ۲۹ -۵۲
 5. آکر, دیوید (۱۳۹۱) ، ارتباط برند :رقبای خود را غیر مرتبط نماییم، ترجمه محمد علی شاه حسینی، کمال رحمانی، تهران : نگاه دانش.
 6. آکر، دیوید.ا (۱۳۸۶) ،مدیریت استراتژیک بازار،ترجمه حسین صفرزاده ودیگران، تهران : پویش، چاپ سوم.
 7. جلال زاده، سید رضا، اختیاری، مهناز، (۱۳۸۸)، ارزش نشان تجاری در صنعت بانکداری، تهران: اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
 8. حقیقی کفاش، مهدی، اکبری، مسعود ، (۱۳۹۰)، اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل ECSI، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۰، صص. ۹۶-۱۲۰٫
 9. حیدرزاده، کامبیز، الوانی، سید مهدی، قلندری، کمال، (۱۳۸۹)، بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر سطوح آمادگی ذهنی مشتریان به تصمیم خرید، پژوهشهای مدیریت، شماره ۸۶، صص ۱۰-۳۹٫
 10. خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، نشر بازتاب ، ویرایش دوم، تهران.
 11. خیری، بهرام، سمیعی نصر، سید محمود، پیر خوجین، محمد عظیم، (۱۳۹۲)، وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند، پیش نیازها و نتایج، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۲۰، صص.۵۰-۶۸٫
 12. دعایی، حبیب ا..، حسن زاده، ژاله فرزانه (۱۳۸۹)، مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک ( مورد مطالعه : مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن) ،‌ بررسی ‌های بازرگانی، شماره ۴۲، صص ۲۶ -۴۰
 13. رنجبریان، بهرام، محمد زاده، امیر ( ۱۳۸۵)، تاثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذای شهر تهران، اقتصاد کشاورزی و توسعه ، شماره ۵۳، صص ۹۱ – ۱۰۵٫
 14. صنوبر، ناصر،خاتمی ، مهدی (۱۳۹۰)، مدیریت برند در موسسات مالی و اعتباری، تبریز: امید، چاپ اول.
 15. عزیزی, شهریار، جمالی کاپک، شهرام، رضایی، مرتضی، (۱۳۹۱)، بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری، تحقیقات بازاریابی نوین ، سال دوم ، شماره ۴ (پیاپی )، صص. ۴۹-۶۵٫
 16. عزیزی، شهریار، قنبرزاده میاندهی، رضا، فخارمنش ، سینا ، (۱۳۹۱)، ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار ، مدرس علوم انسانی- پژوهش های مدیریت در ایران، شماره ۴ (پیاپی ۷۸)، صص. ۹۱-۱۰۲٫
 17. قربانی،غلیرضا (۱۳۸۹)، ساخت هویت برند در بازارهای رقابتی، سایت ماهنامه صنعت خودور http://www.sanatekhodro.com/sites/141/Pages/hoviatbrand141.aspx
 18. قهاری، بتول، اسماعیل پور، حسن (۱۳۸۸)، بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و نقش آنها در رفتار مصرف کننده بر روی محصولات لبنی کالبر در شهرستان اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
 19. کاپفرر، ژان نوئل (۱۳۸۵)، مدیریت راهبردی نام تجاری، ترجمه سینا قربانلو، انتشارات مبلغان، تهران.
 20. کاتلر، فیلیپ (۱۳۸۴)، مدیریت بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، نشر آتروپات، چاپ دوم، تهران.
 21. کاتلر، فیلیپ ،گری،  آرمسترانگ (۱۳۸۰)، اصول بازاریابی، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ادبستان، چاپ دوم، تهران.
 22. کاظمی راد، شیرین (۱۳۸۸)، بررسی تاثیر وفاداری مشتریان به برند بر ارزش ویژه برند ( جامعه مورد مطالعه : مشتریان کارت الکترونیکی بانک های خصوصی استان گیلان) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 23. کاتلر. فیلیپ (۱۳۷۹) ، مدیریت بازار، مترجم. عبدالرضا رضایی نژاد، چاپ اول، تهران: انتشارات نشرفرا.
 24. گنجی نیا, حسن، اخوان فومنی، سمانه ، ( ۱۳۸۸)، نقش شخصیت برند  بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 25. موسوی، سید علیرضا، قائدی،مهنوش، انوری،علیرضا (۱۳۸۶)، تصویر محصول و باورهای مصرف کننده، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۸۰، صص ۷۵-۷۹٫
 26. مومنی، منصور وعلی فعال قیومی (۱۳۸۹)، تحلیل دادههای آماری با استفاده از SPSS، نشر کتاب نو ، ویرایش سوم.
 27. وظیفه دوست،حسین، سعیدنیا، حمیدرضا ، کاشانی، صاحب (۱۳۸۸)، بررسی تاثیر استراتژی توسعه نام تجاری بر جایگاه ذهنی شرکت های خدمات، مطالعه موردی: بانک و شرکت‌های خدماتی ت
  ابعه با نام تجاری پاسارگاد در شهر تهران، فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره ۱۶، صص ۴۷-۵۸٫

ب)منابع انگلیسی

 1. Aaker, J.L. (1997), “Dimensions of brand personality”, Journal of Marketing Research, Vol. 34 No. 3,pp. 347-56.
 2. Aaker, J.L., Fournier, S. and Brasel, A. S. (2004), When good brands do bad”, Journal of Consumer Research,Vol.31,pp. 1-16.
 3. Ahmet  Usakli , (2010),  Brand  personality  of  tourist  destinations:  An application of  self-congruity  theory, Tourism Management, Vol.  ۳۲, No.3, pp.127 – ۱۱۴٫
 4. Ahuvia, A. C. , (2005), Beyond the Extended Self: Loved Objects and Consumers’ Identity Narratives. Journal of Consumer Research, Vol. 32U No. 1, pp: 171-184.
 5. Ahuvia, A.C. , (1993), I love it! Toward a unifying theory of love across diverse love objects, Doctoral dissertation. Field of marketing, Northwestern University.
 6. Albert, Noël, Merunka, Dwight, , Florence, Pierre Valette, 2008, When consumers love their brands: Exploring the concept and its dimensions, Journal of Business Research , Vol.61, pp. 1062–۱۰۷۵٫