سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای …

نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “محبوبیت برند گرجی ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۰۱/۱ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند گرجی” بوده است.
۵-۲-۱-۸ – نتیجه آزمون فرضیه چهارم
نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تبلیغات دهان به دهان برای برند گرجی” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۹۷/۲۶ با متغیر “وفاداری به برند گرجی” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد “شیرین عسل”
۵-۲-۲-۱ – نتیجه آزمون فرضیه اول
نتیجه فرضیه اول نشان داده است که “تنوع طلبی مشتریان ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۴۲/۱ بر متغیر ” وفاداری به برند شیرین عسل” در نمونه آماری این تحقیق بوده است.
۵-۲-۲-۲ – نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول
نتیجه این زیر فرضیه نشان داده است که متغیر “تنوع طلبی مشتریان ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند شیرین عسل” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
۵-۲-۲-۳ – نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول
نتیجه این زیر فرضیه نشان داده است که متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل نزد مشتریان” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۱۶/۰ بر متغیر “وفاداری به برند شیرین عسل ” بوده است.
۵-۲-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه دوم
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تصویر برند شیرین عسل” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر به میزان ۵۱/۲ بر متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل نزد مشتریان” در نمونه آماری مورد تحقیق بوده است.
۵-۲-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم
نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند شیرین عسل ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۴۳/۰ با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند شیرین عسل توسط مشتریان ” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
۵-۲-۲-۶- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم
نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند شیرین عسل ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۳۳/۱ با متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل نزد مشتریان” بوده است.
۵-۲-۲-۷ – نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۵۵/۰ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند شیرین عسل” بوده است.
۵-۲-۲-۸ – نتیجه آزمون فرضیه چهارم
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تبلیغات دهان به دهان برای برند شرین عسل ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۲۶/۰ با متغیر “وفاداری به برند شیرین عسل توسط مشتریان” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
۵-۲-۳ – نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد برند “مینو”
۵-۲-۳-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تنوع طلبی مشتریان” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۸/۰ بر متغیر ” وفاداری به برند مینو توسط مشتریان” در نمونه آماری این تحقیق بوده است.
۵-۲-۳-۲ – نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تنوع طلبی مشتریان ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند مینو نزد مشتریان” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
۵-۲-۳-۳ – نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “محبوبیت برند مینو” دارای رابطه با متغیر “وفاداری به برند مینو ” نبوده است.
۵-۲-۳-۴ – نتیجه آزمون فرضیه دوم
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تصویر برند مینو ” دارای رابطه مستقیم با متغیر “محبوبیت برند مینو ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
۵ -۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند مینو” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۳۵/۰ با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند مینو ” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
۵-۲-۳ -۶-آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند مینو ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۶/۰ با متغیر “محبوبیت برند مینو ” در میان نمونه مورد مطالعه بوده است.
۵-۲-۳-۷ – آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم
نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “محبوبیت برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۶۵/۰ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند مینو ” بوده است.
۵-۲-۳- ۸- آزمون فرضیه چهارم
نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند مینو ” دارای رابطه مستقیم با متغیر “وفاداری به برند مینو ” در نمونه آماری مورد مطالعه نبوده است.
۵-۳- نتایج و تحلیل سایر یافته های تحقیق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.