دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی …

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” با متغیر “تبلیغات دهان به دهان ” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان۸۳/۲ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۳۵/۰ بوده است.
 • بنابراین متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۳۵/۰ با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند مینو ” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
 • ۴-۳-۱۰-۶-آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم
  این فرضیه فرعی به این صورت بوده است: خود اجتماعی تصور یافته توسط برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” با متغیر “محبوبیت برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۴۶/۴ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
  • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۸۶/۰ بوده است.
  • بنابراین متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۶/۰ با متغیر “محبوبیت برند مینو ” بوده است.

  ۴-۳-۱۰-۷-آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم
  این زیر فرضیه به این صورت بوده است: محبوبیت برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” محبوبیت برند ” با متغیر “تبلیغات دهان به دهان” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۰۱/۵ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
  • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۶۵/۰ بوده است.
  • بنابراین متغیر “محبوبیت برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۶۵/۰ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند مینو ” بوده است.

  ۴-۳-۱۰-۸-آزمون فرضیه چهارم
  فرضیه چهارم به این صورت بوده است: تبلیغات دهان به دهان بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تبلیغات دهان به دهان ” با متغیر “وفاداری به برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۰۹/۱ (کمتر از ۹۶/۱) تایید نمی شود.
  • بنابراین متغیر “تبلیغات دهان به دهان ” دارای رابطه مستقیم با متغیر “وفاداری به برند مینو ” در نمونه آماری مورد مطالعه نبوده است.

  ۴-۴- خلاصه نتایج

  1. متغیر “تنوع طلبی ” دارای رابطه با متغیر ” وفاداری به برند گرجی” در نمونه آماری این تحقیق نبوده است.
  2. متغیر “تنوع طلبی فرد ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند گرجی” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
  3. متغیر “محبوبیت برند” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۹۵/۱۲ بر متغیر “وفاداری به برند گرجی ” بوده است.
  4. متغیر “تصویر برند” دارای رابطه با متغیر “محبوبیت برند گرجی ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
  5. متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند گرجی ” در نمونه آماری مورد مطالعه نبوده است.
  6. متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۳/۰ با متغیر “محبوبیت برند گرجی” بوده است.
  7. متغیر “محبوبیت برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۰۱/۱ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند گرجی” بوده است.
  8. متغیر “تبلیغات دهان به دهان برای برند گرجی” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۹۷/۲۶ با متغیر “وفاداری به برند گرجی” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
  9. متغیر “تنوع طلبی ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۴۲/۱ بر متغیر ” وفاداری به برند شیرین عسل” در نمونه آماری این تحقیق بوده است.
  10. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.