پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی …

 • بنابراین متغیر “محبوبیت برند” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۱۶/۰ بر متغیر “وفاداری به برند شیرین عسل ” بوده است.
 • ۴-۳-۹-۴-آزمون فرضیه دوم
  فرضیه دوم به این صورت بوده است: تصویر برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تصویر برند” با متغیر “محبوبیت برند ” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۳۹/۲ ( بیشتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
  • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۵۱/۲ بوده است.
  • بنابراین متغیر “تصویر برند” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر به میزان ۵۱/۲ متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل” در نمونه آماری مورد تحقیق بوده است.

  ۴-۳-۹-۵-آزمون فرضیه سوم
  فرضیه سوم به این صورت بوده است: خود اجتماعی تصور یافته توسط برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” با متغیر “تبلیغات دهان به دهان ” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۱۵/۲ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
  • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۴۳/۰ بوده است.
  • بنابراین متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۴۳/۰ با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند شیرین عسل ” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.

  ۴-۳-۹-۶-آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم
  این فرضیه فرعی به این صورت بوده است: خود اجتماعی تصور یافته توسط برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” با متغیر “محبوبیت برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۵۶/۶ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
  • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۳۳/۱ بوده است.
  • بنابراین متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۳۳/۱ با متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل” بوده است.

  ۴-۳-۹-۷-آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم
  این زیر فرضیه به این صورت بوده است: محبوبیت برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” محبوبیت برند ” با متغیر “تبلیغات دهان به دهان” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۶۲/۲ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
  • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۵۵/۰ بوده است.
  • بنابراین متغیر “محبوبیت برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۵۵/۰ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند شیرین عسل” بوده است.

  ۴-۳-۹-۸-آزمون فرضیه چهارم
  فرضیه چهارم به این صورت بوده است: تبلیغات دهان به دهان بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است: