بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان …

۴-۳-۸-۲-آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول
فرضیه فرعی ۱-۱ به این صورت بوده است : تنوع طلبی فرد بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این زیر فرضیه با توجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تنوع طلبی فرد” با متغیر “محبوبیت برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۳۱/۱ ( کمتر از ۹۶/۱) تایید نمی شود.
 • بنابراین متغیر “تنوع طلبی فرد ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند گرجی” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.

۴-۳-۸-۳-آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول
فرضیه فرعی ۱-۲ به این صورت بوده است : محبوبیت برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” محبوبیت برند” با متغیر “وفاداری به برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۰۹/۱۰ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۹۵/۱۲ بوده است.
 • بنابراین متغیر “محبوبیت برند” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۹۵/۱۲ بر متغیر “وفاداری به برند گرجی ” بوده است.

۴-۳-۸-۴-آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم به این صورت بوده است: تصویر برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تصویر برند” با متغیر “محبوبیت برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۴۸/۰- ( کمتر از ۹۶/۱) رد می شود.
 • بنابراین متغیر “تصویر برند” دارای رابطه با متغیر “محبوبیت برند گرجی ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.

۴-۳-۸-۵-آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم به این صورت بوده است: خود اجتماعی تصور یافته توسط برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” با متغیر “تبلیغات دهان به دهان ” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۱۱/۱ – ( کمتر از ۹۶/۱) تایید نمی شود.
 • بنابراین متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند گرجی ” در نمونه آماری مورد مطالعه نبوده است.

۴-۳-۸-۶-آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم
این فرضیه فرعی به این صورت بوده است: خود اجتماعی تصور یافته توسط برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” با متغیر “محبوبیت برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۴۷/۴ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۸۳/۰ بوده است.
 • بنابراین متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۳/۰ با متغیر “محبوبیت برند گرجی” بوده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.