بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 17

28

7.31

97

2703

علوم پایه 64

16.82

97

6219

پزشکی و پیراپزشکی 22

5.66

97

2093

هنر 380

100

36958

جمع کل

جدول شماره (1-3) : توزیع دانشجویان به تفکیک دانشکده
علاوه بر استفاده از نمونه گیری فوق، در نهایت با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده نمونه های موردنظر استخراج می گردندکه این نوع از نمونه گیری، یکی از رایجترین شیوه ها در نمونه گیری است، در این شیوه هریک از عناصر یا اجزای تشکیل دهنده جامعه آماری از امکانی خاص و مستقل جهت انتخاب شدن برخودار است.(ساروخانی، 1382: 109)
4-3 تکنیک جمع آوری داده ها
گردآوری داده ها عبارت است از استفاده از ابزار مشاهده (پرسشنامه یا راهنمای مصاحبه) برای گردآوری عینی اطلاعات تجویز شده از اشخاص یا واحدهای مشاهده که در جمعیت نمونه انتخاب شده اند. (کیوی و کامپینهود، 1386: 195) داده های پیمایش با مصاحبه یا پرسشنامه ( رشته ای از سوالات دقیقاً طراحی شده ) بدست می آید. (بیکر، 1381: 112) بدین ترتیب جمع آوری داده ها در این تحقیق پیمایشی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت می گیرد. در طراحی پرسش نامه از تعداد 14 سوال به صورت بسته استفاده شده است و اغلب از پرسش هایی که قبلاً توسط محققان و اساتید مجرب در تحقیقات قبلی ساخته شده و مورد آزمون قرار گرفته است استفاده شده است و یکی از سوالات نیز به صورت محقق ساخته بوده است.
8-3 سنجش متغیرها و عملیاتی کردن پژوهش
مفاهیم صرفاً ابزارهایی هستند که کارکرد مختصر و سودمندی دارند: آن ها تلخیص انتزاعی مجموعه کاملی از رفتارها، نگرش ها و خصیصه هایی هستند که از نظر ما وجه مشترکی دارند.( دواس، 1386: 56) بر این مبنا، سنجش مفاهیم یکی از مسائل اصلی در تحقیقات اجتماعی است. این فرایند از تعریف اصطلاحات شروع شده، به عملیاتی کردن تعاریف و تدارک ابزارهای سنجش تغییرات مفهوم منتهی می شود. ( بیکر ، 1381: 158)
در زمینه استفاده از مقیاس ها، در این پژوهش از مقیاس لیکرت استفاده می شود چراکه یکی از رایج ترین مقیاس های مورد استفاده برای تحقیقات پیمایشی است.در این مقیاس پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هریک از عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که اغلب از یک تا پنج درجه است نشان می دهد. برای تدوین گویه ها اغلب باید از عبارات مساعد و نامساعد درباره پدیده مورد اندازه گیری به تعداد مساوی استفاده شود. ( نایب پور و بریری، 1387: 63)
تعریف ها در پژوهش به دو صورت نظری[90]یا مفهومی[91]، و عملیاتی[92] ارائه می شوند:
تعریف نظری یا مفهومی
مطابق با این نوع تعریف، مفهوم ها یا متغیرها با قاطعیت مطرح و طی آن معنی و فضای یک مفهوم یا متغیر، دامنه شمول، قواعد و اصول، به وسیله صفت هایی مشخص و قابل پذیرش ذکر می گردند. در این تعریف، فضای مفهومی می بایست شکل ثابت و پایدار داشته و امکان تعبیر یا تفسیر گوناگون از آن حاصل نباشد؛ در عین حال، این فضای مفهومی می بایست صریح، روشن و مشخص باشد تا از نظر تجربی اتکای به آن برای اتجام تعریف عملیاتی میسر گردد.(میرزایی، 1389: 52)
تعریف عملیاتی