دسترسی به منابع مقالات : اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری و …

Bear, R, A., Smith, G, T., Hokins, S, J., Krietemeyer ,J & Toney,C. (2006).Using Self-Report Assessment Methods Facts Of Mindfulness. Assessment,13,27-45.
Bear, R. A., Smith, G, T., Liknis, E, Button, D., Krietemeger, J., & Sader William, J. (2008). Construct Validity Of The Five Fact Mindfulness Questionnaire, In Meditating and Nonmeditating Samples. Assessment, 15, 329-342.
Beaurepaire, J., Jones, M., Thiering, P., Saunders, D., & Tennant, C. (1994). Psychosocial adjustment to infertility and its treatment: Male and female responses at different stages of IVF/ET treatment. Journal o f Psychosomatic Research, 3 8 ,229-240.
Beck, A. T. (1996). Beyond belief: A theory of modes, personality and psychopathology. In P. Salkovskis (Ed.), Frontiers of cognitive therapy (pp. 1–۲۵). New York: Guilford Press.
Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D., & Associates. (2004). Cognitive therapy of personality disorders (2nd ed.). New York: Guilford Press.
Behboodi-Moghadam, Z., Salsali, M., Eftekhar-Ardabily, H., Vaismoradi, M., & Ramezanzadeh, F. (2013). Experiences of infertility through the lens of Iranian infertile women: A qualitative study. Japan Journal Of Nursing Science, 10(1), 41-46. doi:10.1111/j.1742-7924.2012.00208.x
Benyamini, Y., Gozlan, M., & Kokia, E. (2009). Women’s and men’s perceptions of infertility and their associations with psychological adjustment: A dyadic approach. British Journal of Health Psychology, 14,(1), 1-16. doi:10.1348/135910708X279288
Berg, B.J. and Wilson, J.F. (1991) Psychological functioning across stages of treatment in infertility. J. Behav. Med., 14, 11–۲۶٫
Bernadette L. Torrez (2010), psychological stress on Infertility
Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., et al. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230-241.
Block-Lerner Jennifer, Adair carrie, Plumb Jennifer C., Rhatigan Deborah L. and Orsillo Susa M., The case for mindfulness-based approaches in the cultivation of empathy volume33, issueu. Pages 501-516(2007)
Boivin J, Griffiths E,Venetisc A(2011) Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies meta-analysis of prospective psychosocial. 1-9
Boivin Jacky, Bunting Laura, Collins John A. and Nygren Karl G.(2007) International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potentioal need and demand for infertility medical care. Oxford Journal, medicine and health, Human Reproduction. Volume 22. Isuue6, Pp. 1506-1512.
Boivin, J. (2003). A review of psychosocial interventions in infertility. Social science & Medicine, 57, 2325-2341.
Boivin, J., & Takefman, J. E. (1995). Stress level across stages of in vitro fertilization in subsequently pregnant and nonpregnant women. Fertility and Sterility, 64: 802-810.
Boss, P. (1999). Ambiguous loss: Learning to live with unresolved grief. London: First Harvard University Press.
Bratt, A. (2013). Vänta på barn: fertilitetshandboken. Stockholm: Bonnier Fakta
Braverman, A. M. (1997). When is enough, enough? Abandoning medical treatment for infertility. In S. R. Leiblum (Ed.), Infertility: Psychological issues and counseling strategies (pp. 209-229). New York: Guilford Press.
Butler AC, Chapman JE, Forman EM, Beck AT. The empirical status of cognitive-behavioral therapy: a review of meta-analyses. Clin Psychol Rev 2006 Jan;26(1):17-31
Chan C, Ng EH, Chan CL, Ho, Chan TH. Effectiveness of psychosocial group intervention for reducing anxiety in women undergoing in vitro fertilization :a randomized controlled study. Fertil Steril 2006 Feb:85(2): 339-346
Chen, T.-H., Chang, S.-P., Tsai, C.-F., & Juang, K.-D. (2004). Prevalence of depressive and anxiety disorders in an assisted reproductive technique clinic. Human Reproduction, 79,2313-2318.
Connolly, K. J., Edelmann, R. J., Cooke, I. D., & Robson, J. (1991). The impact of infertility on psychological functioning. Journal of Psychosomatic Research, 36(5), 459-468.
Covington SN, Hammer Burns L.Infertility counseling.2ed. New York: Cambridge University Press; 2007. p.1- 17, 175-180, 493-506
Cunningham, N., & Cunningham, T. (2013). Women’s experiences of infertility – towards a relational model of care. Journal of Clinical Nursing, 22(23/24), 3428-3437. doi:10.1111/jocn.12338
Daniluk, J. C, & Trench, E. (2007). Long-term adjustment of infertile couples following unsuccessful medical intervention. Journal of Counseling Development, 85(1), 89-100
Daniluk, J. C. (1997). Gender and infertility. Med Ethical Psychology Perspectives, New York, Wiley, 10, 3-25.
Diamond, R., Kezur, D., Meyers, M., Scharf, C. N., & Weinshel, M. (1999). Couple therapy for infertility. New York: Guilford Press
Domar, A., Broome, A., Zuttermeister, P., Seibel, M., & Friedman, R. (1992). The prevalence and predictability of depression in infertile women. Fertility and Sterility, 5 8 ,1158-1163.
Domar, A., Zuttermeister, P., & Friedman, R. (1993). The psychological impact of infertility: A comparison with patients with other medical conditions. Journal o f Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 14,45-52.
Domar, D. (2007). Infertility and stress. Coping with Stress of Infertility [Fact Sheet 15].RESOLVE: The National Infertility Association. Retrieved June 1, 2009, from http://www.resolve.org
Domar, D. (in press). Stress and fertility: An enlightening symposium. Fertility and Sterility. Retrieved October 10, 2009, from http://pacificfertility.com/fertilityflash/vol7_issue6.html
Donkor, E. S., & Sandall, J. (2007). The impact of perceived stigma and mediating social factors on infertility-related stress among women seeking infertility treatment in Southern Ghana. Social Science & Medicine, 65. 1682-1694.
Downey, J., & McKinney, M. (1992). The psychiatric status of women presenting for infertility evaluation. American Journal of Orthopsychiatry, 62(2), 196-205. doi:10.1037/h0079335
Edelmann, R. J., Connolly, K. J., & Bartlett, H. (1994). Coping strategies and psychological adjustment of couples presenting for IVF. Journal of Psychosomatic Research, 38(4), 355-364. doi:10.1016/0022-3999(94)90040-X
Ehsanpour, s., Mohsenzadeh, N., Kazemi, A., & Yazdani, M.(2009). The relation between social support and stress in treatment of infertility in infertile couples referred to infertility centers of Isfahan in2007. IJNMR/Spring, Vol. 14, No. 2.
Eisendrath, S؛ Chartier, M & Mclane, M. (2011). Adapting Mindfulness Based Cognitive Therapy For Treatment, Resistant Depression ]electronic version[. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 362-370
Erica, M. T. (2002). The stress of infertility. Hum Ecol, 95(1): 12.
Faal Kalkhoran L, Bahrami H, Farrokhi NA, Zeraati H, Tarahomi M. [Comparing anxiety, depression and sexual life satisfaction in two groups of fertile and infertile women in Tehran] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2011;12(2):157-63.
Fledderjohann, JJ. (2012). Zero is no good for me: implications of infertility in Ghana. Human Reproduction, 27(5), 1383-90. doi: 10.1093/humrep/des035